Page 8 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

04
q
Wà ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉ«Éà±É Uà
+{Éà ¡ÉÊ»ÉyyÉ ´«ÉÎGlÉl´É ¸ÉÒ H{Éä«ÉɱÉÉ±É ©ÉÖ{¶ÉÒ lÉà©ÉW lÉlHɱÉÒ{É XiÉÒlÉÉ {ÉàlÉÉ+Éà{ÉÉ ~ÉÉà÷Äà÷
H«ÉÉÇ Uà. lÉà©ÉW100Wà÷±ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ, ©ÉùÉcÒ, =N±ÉÒ¶É ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÉ ÷É>÷±É ¥É{ÉÉ´«ÉÉÅ Uà.
q
~ÉÖ{ÉÉ LÉÉlÉà
+Éà¶ÉÉà
£ÉA{eà¶É{É {ÉÉÅ
40 ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÉÅ ÷É>÷±É ´ÉÒoÉ eàHÉàùà¶É{É ´ÉHÇ
H«ÉÉÇ
Uà (»É{ÉÃ
1980 oÉÒ 1985
qùÊ©É«ÉÉ{É).
q
»É{ÉÃ
1985 ¥ÉÉq £É>{É +É÷Ô»÷
lÉùÒHà HÉùHÒqÒÇ SÉɱÉÖ HùÒ +{Éà qÊKÉiÉ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ~ÉÉà¶É Ê´É»lÉÉù
©É±É¥ÉÉù ʾ±É, ÊúÉSÉ Hà{eÒ, {Éà~ÉÒ«É{É-»ÉÒ ùÉàe, ~Éàeù ùÉàe, ´ÉÉàeÇ{É ùÉàe, ´ÉɱÉHà¹Éù ©ÉÉÅ ASSÉ ´ÉNÉÔ«É ´«ÉÉ~ÉÉùÒ+Éà,
AvÉàNÉ~ÉÊlÉ+Éà +{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉ{ÉÉÅ +OÉiÉÒ+Éà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà©ÉÉÅ +É÷Ç >{»É÷ÄG÷ù
(
Art Instructor
)
§ÉÖÊ©ÉHÉ©ÉÉÅ HÉ©É
H«ÉÖÇ
+{Éà lÉà+Éà{ÉÉÅ PÉùÉà©ÉÉÅ, ¾Éè±É +{Éà
+Éè£Ò»ÉÉà ©ÉÉ÷à »ÉÖ¶ÉÉàʧÉlÉ oÉÉ«É lÉà´ÉÉ +{ÉàHÉà ©ÉÉà÷É +{Éà ©Éy«É©É Hà{É´ÉÉ»É ~Éù
+Éè«É±É ~Éà{÷ÓN»É
(
Oil Paintings
H«ÉÉÇ Uà.
q
lÉà©ÉiÉà Wà »É{©ÉÉ{É{ÉÒ«É ~ÉÊù´ÉÉùÉà©ÉÉÅ HÉ©É H«ÉÖÈ Uà lÉà{ÉÒ ÷ÖÅHÒ »ÉÚÊSÉ Xà>+à lÉÉà -
¡ÉÊ»ÉyyÉ Ê£±©É Ê{É©ÉÉÇlÉÉ HàlÉ{É ©É{É©ÉÉà¾{É qà»ÉÉ>; ʥɾÉùÒ§ÉÉ>; Ê£±©É ©ÉàHù +{Éà eÉ«É©ÉÅe ÊHÅNÉ §ÉùlɧÉÉ> ¶Éɾ;
~ÉɱÉ{É~ÉÖùÒ Wä{É »É©ÉÉW {ÉÉÅ ©ÉÉà÷É eÉ«É©ÉÅe NÉÞ¾Éà
Wà©É Hà ¥ÉÒ.+°iÉHÖ©ÉÉù, ¾ºÉÇq§ÉÉ>, »ÉÖùÉW eÉ«É©ÉÅe, H´ÉÒ{ɧÉÉ>
~ÉùÒLÉ lÉoÉÉ NÉÉà«É{HÉ £àʩɱÉÒ; AvÉàNÉ~ÉÊlÉ °ÅNÉ÷É £àʩɱÉÒ, °>«ÉÉ £àʩɱÉÒ, ¥ÉÒù±ÉÉ £àʩɱÉÒ lÉoÉÉ +OÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ
÷É>©»É +Éè£ >{eÒ«ÉÉ ´ÉÉ³É »É©ÉÒù Wä{É, SÉùH £É©ÉÉÇ, «ÉÖÊ{ÉHà©É <{e., LÉ÷ÉA ÷àKÉ÷É>±»É, «É»É ¥ÉáH {ÉÉ +à©É.eÒ.,
+É>.÷Ò. H©ÉÒ¶{Éù ©ÉÉàʾlÉ H~ÉÖù, ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù{ÉÉÅ ©ÉÉY ÷ÄÉ£ÒH ~ÉÉà±ÉÒ»É H©ÉÒ¶{Éù ~É»ÉùÒSÉÉ »Éɾà¥É ´ÉNÉàùà Uà.
»ÉÉäùɺ÷Ä{ÉÖÅ ¡ÉÊ»Éu qäÊ{ÉH +LÉ¥ÉÉù £Ù±ÉUɥɩÉÉÅ lÉà©É{ÉÉà >{÷ù´«ÉÖ U~ÉÉ«ÉÉà Uà.
q
(
)
(
)
(
)
lÉà©É{ÉÉ Hùà±ÉÉ ~Éá÷ÒN»É ©ÉÉÅ ~ÉÉà÷Äà÷
, Êù«ÉɱÉÒ»÷ÒH
lÉà©ÉW+ॻÉ÷ÄàG÷
¡ÉHÉù ¶ÉÉʩɱÉ
q
Potrait
Realistic
Abstract
Uà. lÉà©É{ÉÒ +É HÉ«ÉÇ/¡É´ÉÞÊnÉ »É{Éà 2010 »ÉÖyÉÒ SÉɱÉÖ ù¾Ò. l«ÉÉù¥ÉÉq lÉà+Éà+à »´ÉäÎSUH Ê{É´ÉÞÊnÉ Î»´ÉHÉùÒ. ¾É±É©ÉÉÅ PÉùà
+ÉàeÇùoÉÒ ~Éá÷ÓNÉ Hùà
+{Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÉ »É©É«Éà ´ÉÉÅSÉ{É ¡É´ÉÞÊnÉ +{Éà
+Éy«ÉÉl©ÉÒH y«ÉÉ{É-©ÉàeÒ÷à¶É{É Hùà
Uà. lÉà+Éà{Éà
´ÉÉÅSÉ{É +{Éà »ÉÉʾl«É{ÉÉà +l«ÉÅlÉ ¶ÉÉàLÉ Uà. lÉà©É{ÉÉ Ê{É´ÉɻɻoÉÉ{Éà »ÉÉʾl«É, H±ÉÉ KÉàmÉ, +Éà¶ÉÉà, Wà.HÞºiÉ©ÉÚÊlÉÇ, ´ÉNÉàùà{ÉÉ
1000 A~ÉùÉÅlÉ ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÒ ±ÉÉ>úÉàùÒ Uà.
»É{ÉÃ
1973 ©ÉÉÅ ¡ÉLÉù Ê£±ÉÉà»ÉÉà£ù
+ÉSÉÉ«ÉÇ
ùW{ÉÒ¶É A£â
+Éà¶ÉÉà
{ÉÉÅ {É´É»É{«ÉÉ»É +ʧɫÉÉ{É ©ÉÉÅ lÉà+Éà
WÉàeÉ«ÉÉÅ
+{Éà
q
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÅNÉlÉ +ʧɰÊSÉ ¡É©ÉÉiÉà
+Éy«ÉÉl©ÉÒH «ÉÉmÉÉ ¶É° HùÒ. ¾É±É©ÉÉÅ §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) LÉÉlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ
ù©ÉÉ¥Éà{É »ÉÉoÉà
»ÉÅH±~É +Éà¶ÉÉà ©ÉàeÒ÷à¶É{É »Éá÷ù
qä{ÉÅqÒ{É ùÒlÉà »ÉŧÉɳà Uà, V«ÉÉÅ ùÉàW »É´ÉÉùà y«ÉÉ{É ¡É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà +{Éà
qù ©Éʾ{Éà
+ÉLÉù ùÊ´É´ÉÉùà
+ÉLÉÉ Êq´É»É{ÉÒ y«ÉÉ{É Ê¶É¥ÉÒù «ÉÉàX«É Uà. H{¾É>{ÉÖÅ
+Éà¶ÉÉà »É{«ÉÉ»É {ÉÉ©É »´ÉÉ©ÉÒ
’’
+É{ÉÅq HÞºiÉ Uà.
lÉà+Éà »´É§ÉÉ´Éà »Éù±É, »É¾W, Ê{ÉLÉɱɻÉ, ʩɱÉ{É»ÉÉù Uà lÉoÉÉ »ÉÉʾl«É-H±ÉÉ ¡Él«Éà
+ʧɰSÉÒ, +Éy«ÉÉl©ÉÒH ´ÉÞÊnÉ
q
´ÉÉ³É +{Éà Ê´ÉSÉÉù´ÉÅlÉ ´«ÉÊGlÉl´É yÉùÉ´Éà Uà.
{É´ÉÉàÊqlÉÉà, Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà {Éà ÊSÉmÉH±ÉÉ HÉùHÒqÔ ¾àlÉÖ »É±Éɾ-»ÉÖSÉ{É, ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É, +É÷Ç
ùà£ù{»É +É~É´ÉÉÅ lÉà+Éà
¾©Éà¶ÉÉ
q
Al»Éɾ§Éàù lÉl~Éù ù¾à Uà.
H{¾É> (H{ÉÖ§ÉÉ>) lÉà©É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù »ÉÉoÉà ~ÉÉU±ÉÉ 45 ´Éù»ÉoÉÒ ©ÉÖÅ¥É> ¶É¾àù{ÉÉÅ §ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷) A~É{ÉNÉù©ÉÉÅ
q
Ê{É´ÉÉ»É Hùà Uà. ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ »ÉÉä. ù©ÉÉ¥Éà{É, ~ÉÖmÉ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ>, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ »ÉÉä. V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É, lÉà©ÉW
~ÉÉämÉ ¶ÉÖ§É lÉoÉÉ qÒ~É Uà.
+»lÉÖ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>
©ÉÖÅ¥É>,
ùɺ÷Ä»ÉÅPÉ «ÉÖ{ÉÉà{ÉÉ lÉlHɱÉÒ{É ©É¾É©ÉÅmÉÒ
«ÉÖ oÉ
+{Éà +©ÉàÊùH{É ¡Éà»ÉÒeà{÷
±ÉÒe WÉà{»É{É
{ÉÉ ¥ÉÖH-WàHà÷ ~ÉÉà÷Äà÷ H«ÉÉÇ
(
Fine Artist
)
)
lÉÉ. 10-12-2015
É{÷