Page 9 - SGKMM Varshik Aheval 2015

Basic HTML Version

HÉà©É±É ¾ºÉÉÇ{lÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ+à G±ÉÉ»ÉÒH±É eÉ{»É £Éà©ÉÇ §ÉÉùlÉ {ÉÉ÷ëɩÉ{ÉÒ lÉɱÉÒ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ yÉÉà.3X ©ÉÉÅ HùÒ ¾lÉÒ. l«ÉÉùà §ÉÉùlÉ
{ÉÉ÷Ã«É©É {ÉÖÅ +ÉùÅNÉàmÉ©É{ÉÉà HÉà»ÉÇ ÷Éà÷±É 7 ´ÉºÉÇ{ÉÉà ¾Éà«É Uà. ~Éù{lÉÖ HÉà©É±É{ÉÒ §ÉÉùlÉ {ÉÉ÷«É©É ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÒ yÉNÉ¶É +{Éà ©É¾à{ÉlÉ WÉà>{Éà
lÉà{ÉÒ Ê¶ÉÊKÉHÉ +à
HÉà©É±É{Éà ¥Éà-¥Éà ´ÉºÉÇ »ÉÉoÉà
Hù´ÉÉ{ÉÒ »É±Éɾ +É~ÉÒ. +É©É HÉà©É±Éà ¥Éà-¥Éà ´ÉºÉÇ{ÉÒ ±ÉàÊLÉlÉ ~ÉùÒKÉÉ lÉà©É W ¡ÉàG÷ÒH±É
~ÉùÒKÉÉ »ÉÉoÉà
+É~ÉÒ +{Éà lÉà©ÉÉÅ AnÉÒiÉÇ oÉ>. l«ÉÉù¥ÉÉq yÉÉàùiÉ 8 ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ lÉàiÉà
+ÉùÅNÉàmÉ©É{ÉÒ lÉɱÉÒ©É LÉÖ¥É W
ù»É~ÉÖ´ÉÇH §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà
LÉÖ¥É W ©É¾à{ÉlÉ HùÒ{Éà ~ÉÖiÉÇ
HùÒ. lÉà{ÉÉ NÉÖùÖ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +{Éà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É ¾àc³ lÉàiÉà
WÖ{É 2012
©ÉÉÅ +ÉùÅNÉàmÉ©É{ÉÒ lÉɱÉÒ©É ~ÉÖùÒ HùÒ{Éà »÷àW ~Éù£Éà©ÉÇ{»É H«ÉÖÈ +{Éà NÉ´Éù©Éà{÷ »É÷ÒÇ£ÒHà÷ »ÉÉoÉà{ÉÉà HÉà»ÉÇ ~ÉÖùÉà H«ÉÉàÇ.
HÖ.HÉà©É±É ¾ºÉÉÇ{lÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ
ʾÅqÖ»lÉÉ{É ÷É>©»É qäÊ{ÉH ~Éà~Éù{ÉÉ A~ÉJ©Éà yÉÉàùiÉ 5 oÉÒ 9 {ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à
X{«ÉÖ+ÉùÒ 15 ©ÉÉÅ
@N±ÉҶɩÉÉÅ Ê{É¥ÉÅyÉ »~ÉyÉÉÇ
«ÉÉàX> ¾lÉÒ. Ê{É¥ÉÅyÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ¾lÉÉà ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷É©ÉÉ ©ÉÉà÷Ò ¶ÉÉàyÉ H>? ¾»ÉűÉà +ÊN{É (
Fire
) ʴɶÉà Ê{É¥ÉÅyÉ ±ÉLÉà±É ¾lÉÉà. +É
»~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »HÖ±É{ÉÉ 77137 »~ÉyÉÇH ¾lÉÉ. Wà©ÉÉoÉÒ 50 »~ÉyÉÇH{Éà <{÷ù´«ÉÖ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉ ¾lÉÉ. ¾Å»É±Éà ~ÉÖùÉ
+Él©ÉʴɹÉÉ»É »ÉÉoÉà ¥ÉàyÉeH W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +{Éà lÉà{ÉÖÅ »ÉÒ±ÉàG¶É{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ. Ê£±©ÉÒ ©É¾à©ÉÉ{É >©ÉùÉ{ÉLÉÉ{É lÉoÉÉ ¾Ö©ÉÉ
HÖùà¶ÉÒ{ÉÉ ¾»lÉà ©ÉÉà©Éà{÷Éà »É÷ÒÇÊ£Hà÷ lÉoÉÉ °É. 50000/- {ÉÉà SÉàH qùàH Ê´ÉWàlÉÉ{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾lÉÉ.
¾Å»É±É ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉàLÉÒ{É Uà
+{Éà Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ yÉùÉ´Éà
Uà. lÉà ÊmÉyÉÉ »HֱɩÉÉÅ §ÉiÉà
+{Éà lÉà
+ÉLÉÒ »HÖ±É
lÉù£oÉÒ +àH±ÉÉà »~ÉyÉÇH ¾lÉÉà. Wà »HÖ±É lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ lÉà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ.
¾Å»É±É lÉÖºÉÉù HÅ»ÉÉùÉ
ÊSÉÅlÉ{É ©ÉÖHà¶É qÖyÉà±ÉÉ
lɳÉXÊ{É´ÉÉ»ÉÒ
HÅ»ÉÉùÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ´É±±É§ÉqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù
{ÉÉ ±ÉɱÉqÉ»É ±ÉK©ÉÒSÉÅq {ÉÉ ~ÉÉämÉ
ÊSÉÅlÉ{É ©ÉÖHà¶É qÖyÉà±ÉÉ
(¾É±É +©ÉqÉ´ÉÉq) ¡ÉÉoÉ©ÉÒH +§«ÉÉ»É +à»É. +à»É. »ÉÒ »ÉÖyÉÒ lɳÉX©ÉÉÅ H«ÉÉâ. ¡ÉÉoÉ©ÉÒH ¶ÉÉ³É HKÉÉoÉÒ W ¡ÉoÉ©É ùà{H©ÉÉÅ ù¾Ò
85.85
%
»ÉÉoÉà +à»É. +à»É. »ÉÒ. ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É J©ÉÉHà ù¾«ÉÉ.
l«ÉÉù¥ÉÉq +©ÉqÉ´ÉÉq ©ÉÉÅ yÉÉàùiÉ 11 lÉoÉÉ +àSÉ. +à»É. »ÉÒ. ©ÉÉÅ
+{ÉÖJ©Éà
86
%
lÉoÉÉ 92
%
»ÉÉoÉà ©ÉàùÒ÷ ±ÉÒ»÷©ÉÉÅ
¡ÉoÉ©É ù¾Ò yÉÒ°§ÉÉ>+Å¥ÉÉiÉÒ £ÉA{eà¶É{É©ÉÉÅ oÉÒ »HÉà±Éù¶ÉÒ~É ©Éà³´Éà±É.
{ÉÒù©ÉÉ «ÉÖ{ÉÒ´ÉÇ»ÉÒ÷Ò +©ÉqÉ´ÉÉq oÉÒ
E.C. Engg.
78
%
»ÉÉoÉà ©É³à´É±Éà Uà. {ÉÒù©ÉÉ «ÉÖ{ÉÒ´ÉÇ»ÉÒ÷Ò ©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÒ¡ÉÉà HÅ~É{ÉÒ©ÉÉÅ
~±Éà»É©Éà{÷ ©ÉÉÅ »ÉÒ±ÉàG÷ oÉ«Éà±É. ~ÉùÅlÉÖ ASSÉ +§«ÉÉ»É - ©ÉÉ»÷ù eÒOÉÒ {ÉÉ »ÉÅH±~Éà ´ÉÒ¡ÉÉà{ÉÒ Xà¥É »´ÉÒHÉùà±É {Éʾ.
+à{Y{ÉÒ«ÉùÓNÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ
U.P.S.C
{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉ÷à
SPIPA
(»ÉùqÉù ~É÷à±É <{»÷Ò÷«ÉÖ÷ +É࣠~É¥±ÉÒH
+àe©ÉÒ{ÉÒ»÷Äà¶É{É ) {ÉÒ +à{÷Ä{»É +àG]É©É ©ÉÉÅ »ÉH³lÉÉ ©Éà³´ÉÒ +àe©ÉÒ¶É{É ©É³à´Éà±É. lÉà©ÉW »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà
CAT
{ÉÒ ~ÉiÉ lÉä«ÉÉùÒ Hùà±É
¾lÉÒ HÉà>~ÉiÉ HÉàSÉÓNÉ H±ÉÉ»É Xà>{÷ oÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ »´É«ÉÅ©É ©É¾à{ÉlÉ HùÒ »ÉÉùÉ ~É»ÉÇ{÷É>±É »ÉÉoÉà
IIM
{ÉÒ HÖ±É 13 WN«ÉÉ+àoÉÒ
(+©ÉqÉ´ÉÉq - ¥ÉáNɱÉÉàù-H±ÉHnÉÉ-@qÉàù-HÉ{É~ÉÚù Ê´ÉNÉàùà) HÉà±É +É´Éà±É Wà ~ÉäHÒ SÉÉù WN«ÉÉ+àoÉÒ <{÷ù´«ÉÖ
HÉà±É ~É»ÉÅq HùÒ ´É±eÇ
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
05
lÉàW»´ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ / «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É («ÉÅNÉ»÷Éù +àG»Éà±É{»É +à´ÉÉàeÇ)