Page 1 - navratri 2014.cdr

Basic HTML Version

ùÊ´É´ÉÉù
lÉÉ. 05-10-2014
»oɳ :
{ÉNÉù §É´É{É ¾Éè±É,
2 X ©Éɳà, ©ÉÉÅe±ÉÒ lÉ³É´É ~ÉÉ»Éà,
£É÷H ùÉàe, +à»É.¥ÉÒ.+É>. ¥ÉáH »ÉÉ©Éà,
§ÉÉ«ÉÅqù (´Éà»÷)
~ɾÉàSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à :
§ÉÉ«ÉÅqù ´Éà»÷ »÷à¶É{É oÉÒ
¶Éàù ÊùKÉÉ©ÉÉÅ
+ɶÉùà °. 10/- ©ÉÉÅ
W> ¶ÉHÉ«É Uà
lÉÉ. 15-09-2014
Ê´ÉÅWiÉÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¾ùÒ£É>
1. ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾ùÒ£É> :- ""Ê´ÉÅWiÉÉà'' Wà
+´ÉùNÉÅeÒ
©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà©ÉW lÉà{ÉÉ ~Éù eàHÉàùà¶É{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
ù¾à¶Éà.
2. eÄà»ÉHÉàe (¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à) : SÉÊiÉ«ÉÉ SÉÉà³Ò, ´ÉHÇ ´ÉɳÒ
»ÉÉeÒ (¾à´ÉÒ ´ÉHÇ
´ÉɳÒ).
§ÉÉ>+Éà lÉà©ÉW ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à : ]§§ÉÉà, HÖlÉÉâ, yÉÉàlÉÒ,
HàeÒ«ÉÖ.
3. WY»É{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É +ÉLÉùÒ +{Éà
¥ÉÅyÉ{ÉHlÉÉÇ
ù¾à¶Éà.
4. »É©ÉW©ÉÉÅ {É +É´ÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà Ê´ÉNÉlÉ ©ÉÉ÷à ¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ {Éà
»ÉÅ~ÉHÇ
Hù´ÉÉà.
©ÉÉà.: 8097009896
01