Page 2 - navratri 2014.cdr

Basic HTML Version

4
4
6
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ/¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ qÖyÉà±ÉÉ{Éà
lÉÉ. 5-10-2014
2013-2014
400
2015
400
¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{Éà (©ÉÉà.: 8097009896) +oÉ´ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ{Éà
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ )
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ »ÉÅPÉ´ÉÒ{Éà
(»ÉàJà÷ùÒ )
02
±É¾ÉiÉÒ +É´ÉlÉÉ ´ÉºÉÇ 2015{ÉÉ £ÅH¶É{É©ÉÉÅ
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.