Page 3 - navratri 2014.cdr

Basic HTML Version

C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
lÉÉ. 31-3-201
4
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ
A~ÉW lÉoÉÉ LÉSÉÇ LÉÉlÉÖ
lÉÉ. 31-3-201
4
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ
LÉSÉÇ - X´ÉH
ùH©É
A~ÉW - +É´ÉH
ùH©É
¡ÉÒlÉÒ§ÉÉàW{É lÉoÉÉ »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É LÉSÉÇ
{É´ÉùÉmÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
<{ÉÉ©É Ê´ÉlÉùiÉ LÉSÉÇ
»÷à¶É{ÉùÒ LÉSÉÇ (]àùÉàKÉ)
LÉSÉÇ HùlÉÉ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
1,22,400.00
14,150.00
3,131.00
94.00
56,455.95
«ÉÖ.÷Ò.+É>. ´«ÉÉW
+àSÉ.eÒ.+à£.»ÉÒ. (+à©É.+à£) ´«ÉÉW
¥ÉáH Ê£G»É Êe~ÉÉà]Ò÷{ÉÖÅ ´«ÉÉW
»ÉàÊ´ÉÅNÉ LÉÉlÉÉ{ÉÖÅ ´«ÉÉW
¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH §Éà÷{ÉÉ (±ÉÒ»÷ ©ÉÖW¥É)
±É´ÉÉW©É
«ÉÖ÷Ò+É>-»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É. ´ÉàSÉlÉÉ
±ÉÉ¥ÉÉÅ NÉɳÉ{ÉÉà {É£Éà
8,209.57
5,836.58
1,30,602.00
5,746.00
31,352.00
4,950.00
9,534.80
HÖ±É
1,96,230.95
HÖ±É
1,96,230.95
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àHG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. LÉÉLÉÒ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~ÉÒ. H³oÉÒ«ÉÉ
(LÉX{ÉSÉÒ)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)
£Åe lÉoÉÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
ùH©É
ùÉàHÉiÉÉà
ùH©É
~ÉÅSÉÉ´É £Åe
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É ©É²«ÉÉ
15,72,010.00
22,222.00
+àSÉ.eÒ.+à£.»ÉÒ. (+à©É.+à£)
¥ÉáH +É࣠©É¾Éùɺ÷Ä (+à£eÒ)
¥ÉáH +É࣠©É¾Éùɺ÷Ä »Éà´ÉÒN»É LÉÉlÉÖÅ
±¾ÉiÉÒ £Åe{ÉÉ ±ÉàiÉÉÅ
ùÉàHe ʻɱÉH
1,00,000.00
17,42,000.00
1,37,207.36
400.00
0.00
HÖ±É
19,79,607.36
HÖ±É
15,94,232.00
±¾ÉiÉÒ £Åe LÉÉlÉÖÅ
+àe´ÉÉ{»É ±É´ÉÉW©É
+àe´ÉÉ{»É ±É¾iÉÒ £Åe
2,700.00
200.00
1,200.00
A~ÉW LÉSÉÇ LÉÉlÉÖ
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ 3,24,819.41
56,455.95
SÉɱÉÖ ´ÉºÉÇ{ÉÉà LÉSÉÇ
HùlÉÉ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
3,81,275.36
19,79,607.36
03