Page 10 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

8
´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ»ÉÚSÉÒ +ÅNÉà LÉÉ»É {ÉÉáyÉ
1)
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 21(1) ©ÉÖW¥É {ÉÉà÷һɩÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É »É§ÉÉ{ÉÉ »É©É«É{ÉÉ +àH H±ÉÉH ¥ÉÉq HÉàù©É{ÉÉà ¥ÉÉyÉ {Ée¶Éà
{ɾÓ.
2)
NÉlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷»ÉÃ
+É »ÉÉoÉà ¥ÉÒe´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. lÉàoÉÒ »É§ÉÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É X¾àù oÉ«Éà±ÉÖÅ NÉiÉɶÉà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ
Wà HÉà> »É§«É{Éà
LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà
Xà>lÉÉà ¾Éà«É, lÉà©ÉiÉà lÉÉ. 10-12-13 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ {Éà ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖtÉ+Éà ~ɾÉáSÉlÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà.
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà, NÉlɴɺÉÇ lÉÉ. 30-12-2012 {Éà ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW ""NÉÉà©ÉÉÅlÉH ¾Éè±É'', ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>»÷) ©Éy«Éà ©É³à±É
66 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©É{ÉÒ÷ûÉ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É /ùWÚ+ÉlÉ {Éà
+ÉW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ¥É¾É±ÉÒ +É~Éà
Uà.
cùÉ´É {ÉÅ. 1
3) yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 16 +{´É«Éà »É{Éà 2012-13 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +ÉàÊe÷àe ʾ»ÉÉ¥ÉÉà lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà
+É »ÉÉoÉà ¥ÉÒeà±É Uà.
ʾ»ÉÉ¥É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ
Wà HÉà> »É§«É{Éà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà
Xà>lÉÉà ¾Éà«É lÉà©ÉiÉà lÉÉ. 10-12-2013 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ »ÉàJà÷ùÒ{Éà ±ÉàÊLÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖtÉ+Éà ~ɾÉáSÉlÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉÅ
ù¾à¶Éà.
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ 2012-13 {ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±É ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH
LÉÉlÉÖÅ,lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2013 {ÉÉ ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ, +ÉàeÒ÷ù{ÉÉ ùÒ~ÉÉà÷Ç lÉà©ÉW SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò, ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ
¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''
cùÉ´É {ÉÅ. 2
4)
& ©Éà.Ê{ÉlÉÒºÉ Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ. SÉÉ÷eÇ
+àHÉA{÷{÷ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà »ÉÉùÒ »Éà´ÉÉ
+É~ÉÒ ùÂÉ Uà. lÉà©ÉW lÉà©É{ÉÒ ©ÉÖqÃlÉ +É ´ÉºÉÇ{ÉÒ W{Éù±É »É§ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ Uà
+{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà £ùÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH oÉ´ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ Uà.
´ÉºÉÇ 2013-14©ÉÉ÷à
+ÉèÊe÷ù {ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH
5)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ´ÉºÉÇ 2012-13 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà lÉà©ÉW ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ +¾à´ÉɱÉ{Éà ¥É¾É±ÉÒ +É~ÉlÉÉà
cùÉ´É.
cùÉ´É {ÉÅ.3
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ©Éà»É»ÉÇ Ê{ÉÊlÉºÉ Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ. SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà {ÉÉiÉÉHÒ«É
´ÉºÉÇ 2013-14 ©ÉÉ÷à lÉà©ÉW +É´ÉlÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »ÉÖyÉÒ ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò Wà ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hùà lÉà qùà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ
©ÉÉ{«É +ÉèÊe÷ù lÉùÒHà £ùÒ Ê{É©ÉiÉÖH Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''
cùÉ´É {ÉÅ.4
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É< {ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ 2012-13 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH
ʾ»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH LÉÉlÉÖ lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2013 {ÉÉ ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ ¡É©ÉÖLɸÉÒ{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù
oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''
6)
¶ÉäiÉÊiÉH £ÉÅA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà
+~ÉÉlÉÒ ~ÉÉc¬ ~ÉÖ»lÉH ÊH©ÉÅlÉ{ÉÒ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ©É«ÉÉÇqÉ {ÉIÒ Hù´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà cùÉ´É.
cùÉ´É {ÉÅ.5
""+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Hà ¶ÉäKÉÊiÉH ~ÉÉc¬ ~ÉÖ»lÉH{ÉÉÅ
LÉSÉÇ ©ÉÉ÷à yÉÉàùiÉ WÖ{ÉÒ«Éù Hà.Y. oÉÒ 4 ©ÉÉ÷à ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ
50 ÷HÉ +oÉ´ÉÉ °É. 400 (¥Éà
©ÉÉÅoÉÒ Wà
+ÉàUÖÅ
¾Éà«É lÉà), yÉÉàùiÉ 5 oÉÒ 9 ©ÉÉ÷à
50 ÷HÉ +oÉ´ÉÉ °É. 700 (¥Éà ©ÉÉÅoÉÒ Wà
+ÉàUÖÅ
¾Éà«É lÉà), yÉÉàùiÉ 10 ©ÉÉ÷à
50 ÷HÉ +oÉ´ÉÉ °É.
1200 (¥Éà ©ÉÉÅoÉÒ Wà
+ÉàUÖÅ
¾Éà«É lÉà), yÉÉàùiÉ 11 oÉÒ 15 ©ÉÉ÷à
60 ÷HÉ +oÉ´ÉÉ °É. 1200 (¥Éà ©ÉÉÅoÉÒ Wà
+ÉàUÖÅ
¾Éà«É lÉà), lÉà©ÉW ~ÉÉà»÷ OÉàV«ÉÖ+à÷ ©ÉÉ÷à
30 ÷HÉ +oÉ´ÉÉ °É. 1200 (¥Éà ©ÉÉÅoÉÒ Wà
+ÉàUÖÅ
¾Éà«É lÉà) lÉÉ. 1-4-13 oÉÒ +©É±É©ÉÉÅ
+É´Éà lÉàùÒlÉà ©ÉÉ{«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
+{Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH LÉSÉÇ ©ÉÉ÷à
yÉÉàùiÉ WÖ{ÉÒ«Éù Hà.Y. oÉÒ 4 ©ÉÉ÷à °É. 250, yÉÉàùiÉ 5 oÉÒ 9 ©ÉÉ÷à °É. 400, yÉÉàùiÉ 10 oÉÒ 15 ©ÉÉ÷à °É. 500 lÉÉ. 1-4-2013 oÉÒ
+©É±É©ÉÉÅ
+É´Éà lÉàùÒlÉà ©ÉÉ{«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.''