Page 12 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ¾ùÒ£É>
OÉÖ~É
{ÉÅ.
yÉÉàùiÉ
»É©É«É ©É«ÉÉÇqÉ
ʴɺɫÉ
Ê´ÉNÉlÉ/W°ùÒ »ÉÖSÉ{ÉÉ
1) PÉùàoÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ - SÉÉH³É
2) ¾Éè±É ~Éù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ {Éà>±É +É÷Ç
+É÷ÔÊ£¶É«É±É {Éà>±É ~Éù H±Éù HùÒ{Éà ±ÉÉ´É´ÉÖÅ eàHÉàùà¶É{É l«ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
ù¾à¶Éà.
{ÉÉáyÉ:A~Éù ©ÉÖW¥É{ÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÒ ¾ùÒ£É> ©ÉÉ÷à qùàH ©É÷àÊù«É±É lÉoÉÉ ´É»lÉÖ PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà.
¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù »É§«Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É lÉÉùÒLÉ 10-12-2013 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà WiÉÉ´Éà±É {ÉÉáyÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É eÒ. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ -
8097009896 / 028049202
¾ùÒ£É<{ÉÒ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ©ÉÉ÷à ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ : 8097009896 {ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¾ùÒ£É>
¾ùÒ£É> +ÅNÉà{ÉÒ +NÉl«É{ÉÒ {ÉÉáyÉ - Ê{É«É©ÉÉà
1) ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ >SU{ÉÉù »É§«Éà
+É +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà ¥ÉÒeà±É +ùY ~ÉmÉH©ÉÉÅ (~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 29) W°ùÒ Ê´ÉNÉlɧÉùÒ
©ÉÉàeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅ lÉÉ.10-12-2013 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà
WiÉÉ´Éà±É {ÉYH{ÉÉ »É§«É{Éà l«ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ - ©ÉɱÉÉe - 28022097
¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ
- §ÉÉ«ÉÅqù - 2814 5723
2) HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ Êq´É»Éà ¾ùÒ£É> ©ÉÉ÷à {ÉÉ©É {ÉÉàyÉÉ´É{ÉÉù ´«ÉÎGlÉ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±É> ¶ÉH¶Éà. ~ÉùÅlÉÖ
>{ÉÉ©É{Éà ~ÉÉmÉ NÉiÉɶÉà
{ÉʾÅ.
3) ¾ùÒ£É> +ÅNÉà
WW/WY»É{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É +ÅÊlÉ©É NÉiÉɶÉà
+{Éà qùàH{Éà ¥ÉÅyÉ{É HlÉÉÇ ù¾à¶Éà.
4) »É©É«É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà
+oÉ´ÉÉ +{«É HÉùiÉÉà»Éù HÉà>~ÉiÉ ¾ùÒ£É> +oÉ´ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ £àù£Éù Hà ùqà Hù´ÉÉ{ÉÉà
+ÊyÉHÉù
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÉ +É«ÉÉàWHÉà{Éà ù¾à¶Éà.
10
1
{É»ÉÇùÒ - WÖ{ÉÒ«Éù
10.00 oÉÒ 10.45 +É~Éà±É eÄÉà@NÉ
H±Éù PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ.
Ê»É{ÉÒ«Éù - HàY
~Éà~Éù©ÉÉÅ H±Éù
eÄÉà@NÉ ~Éà~Éù ©ÉÅe³ lÉù£ oÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
Hù´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà
+ɴɶÉà.
.
2
yÉÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 3
10.00 oÉÒ 10.45
Jà~É ~Éà~Éù J©¥ÉʱÉÅNÉ eÉÄ
NÉ ~É~à
Éù ¾É±è
É ~ÉùoÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉ Å
+ɴɶÉ.à
+à~É±É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖ ùàe-OÉÒ{É Jà~É ~Éà~Éù J©¥ÉʱÉÅNÉ HùÒ{Éà
ù¾à¶Éà.
PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖ ù¾à¶Éà .
©É÷ÒÊù«É±É PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÖ.
3
yÉÉàùiÉ 4 oÉÒ 6
10.00 oÉÒ 10.45
~Éà~Éù ~±Éà÷ ~É~Éà÷ ©É÷àùÒ«É±É PÉùàoÉÒ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
(±ÉàeÒ ¥ÉeÇ)
1. ~Éà~Éù ~±Éà÷ - 2 {ÉÅNÉ
2. ÷Ó÷àe ~Éà~Éù - ùàe +{Éà ¥±ÉàH
3. +ÉÊ÷ÇÊ£Ê»É«É±É - +ÉÅLÉ
4 yÉÉàùiÉ 7 oÉÒ 9
10.00 oÉÒ 10.45 ~±Éà{Éà÷ ©ÉÉàeà±É ¡ÉÉàWàG÷ PÉùàoÉÒ lÉä«ÉÉù HùÒ{Éà ±ÉÉ´É´ÉÖ.
{ÉÉáyÉ: ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à {ÉÒ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ {É »É©ÉXlÉÒ Ê´ÉNÉlÉ ©ÉÉ÷à HÉW±É ~Éùà¶É H±ÉÊoÉ«ÉÉ : 9969273221 {ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ Hù´ÉÉà.