Page 13 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

11
C/o
. ¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ, +à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ 2012-13©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ «ÉÉqÒ
»{ÉÉlÉH
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. U¥ÉұɧÉÉ> ¥ÉÒ. NÉÉàùÊLÉ«ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : »É©ÉÒKÉÉ ÊH¶ÉÉàù qÅNÉÒ (¥ÉÒ.HÉà©É)
69.58
%
+àSÉ. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY§ÉÉ> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ©ÉÒlÉ ùÉWà{r HÉiÉHÒ«ÉÉ
76.83
%
+à»É. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. qÉ©ÉÉàqù§ÉÉ> Wà. HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ (yÉÉàùiÉ - 10)
94.91
%
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ¸ÉÒ{Éùà¶É§ÉÉ> +à©É. qÖyÉà±ÉÉ - Ê~ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÉä.´ÉÉ. ©ÉoÉÖùqÉ»É §ÉÎGlÉqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 12 ¡ÉoÉ©É
©ÉÒlÉ ùÉWà{r HÉiÉHÒ«ÉÉ
76.83
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
-
-
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ¸ÉÒ{ÉÅq±ÉÉ±É +à»É. H³oÉÒ«ÉÉ - ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ¥ÉÉ ¶ÉҴɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 10 ¡ÉoÉ©É
¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ
94.91
%
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
-
-
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : ÊSÉ. Ê{Éù´É ùW{ÉÒHÉÅlÉ lÉoÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É +ʹÉ{É HÅ»ÉÉùÉ - NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɱÉY {ÉÉoÉɱÉÉ±É {ÉÉ »©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 7 ¡ÉoÉ©É
-
-
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
-
-
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ : NÉÉä. ´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÉ »©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 4 ¡ÉoÉ©É
-
-
÷ÄÉà£Ò
+
+à´ÉÉeÇ
ÊwlÉÒ«É
-
-
NÉÉà±e ©Éàe±É
»~ÉÉà{»É»ÉÇ & NÉÅ.»´É. +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ - ¸ÉÒ NÉÉä. ´ÉÉ. H{Éä«ÉɱÉÉ±É ¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉâ
~ÉÉà»÷
OÉàV«ÉÖ+à÷ {ÉÒlÉÉ »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ (¥ÉÒ. +ààe.)
(»É©É«É»Éù +ùY {É ©É³à±É ¾Éà´ÉÉoÉÒ £GlÉ £Ý±ÉoÉÒ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà)
¡ÉÊlɴɺÉÇ {ÉÖÅ
÷Éè~É»ÉÇ »~ÉàÊ»«É±É ¡ÉÉ>]
÷ÄÉà£Ò lÉoÉÉ +à´ÉÉeÇ «ÉÉàW{ÉÉ {ÉÉ
SÉlÉÞoÉÇ
´ÉºÉÇ
+ÅlÉNÉÇlÉ
ASSÉ Hà³´ÉiÉÒ©ÉÉÅ »É£³ oÉ{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ «ÉÉqÒ