Page 14 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

12
1) Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É, §ÉÉ«ÉÅqù
{ÉÉ©ÉÉyÉÒHùiÉ ©ÉÉ÷à
HÅ»ÉÉùÉ ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É UNÉ{ɱÉÉ±É ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq 2,00,000
HÅ»ÉÉùÉ ´ÉÞW±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq 2,00,000
2)
©ÉàÊeH±É ¾à±~É ±ÉÉ>{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq H³oÉÒ«ÉÉ
+©ÉàÊùHÉ 3,11,000
¸ÉÒ ´ÉÅ»ÉlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ
©ÉÖÅ¥É> 2,11,000
3)
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
©ÉÖÅ¥É> 1,51,111
4)
©ÉàÊeH±É +{Éà Êù¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É
HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù
+©ÉqÉ´ÉÉq
HÅ»ÉÉùÉ »ÉùÉàW¥Éà{É q±É»ÉÖLÉùÉ«É NÉÉàùeÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÖÅ¥É>
5)
¶ÉäKÉÊiÉH lÉoÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ
(+)
¶ÉäKÉÊiÉH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
(1)
¸ÉÒ +W«É q±É»ÉÖLɧÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ,
©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ´ÉºÉÇ 1990-91 oÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ
©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«ÉÉà{ÉÉ qùàH ¥ÉɳHÉà{Éà
Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà
{ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ
Ê´ÉlÉùiÉ.
(2) ©É¾É©ÉÅe³wÉùÉ ´ÉºÉÇ
1995-96 oÉÒ qù ´ÉºÉâ
©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ »É§«ÉÖ{ÉÉ qùàH ¥ÉɳHÉà{Éà
Ê´É{ÉÉ©ÉÚ±«Éà
{ÉÉà÷¥ÉÖHÉà{ÉÖÅ
Ê´ÉlÉùiÉ.
(3)
HÅ»ÉÉùÉ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É ÊmɧÉÉà´É{ÉqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ©É³à±É °É. 31,000/- {ÉÉ qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ
Hà.Y. oÉÒ HÉà±ÉàW»ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà
~ÉÉc¬~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÖÅ
Ê´ÉlÉùiÉ.
(4)
HÅ»ÉÉùÉ Hà¶É´ÉY Ê~ÉlÉÉÅ¥ÉùqÉ»É ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ©É³à±É °É. 31,000/- {ÉÉ qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ
10 oÉÒ HÉà±ÉàW»ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà
©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà ´ÉºÉÇ
1990-91 oÉÒ.
(5)
HÅ»ÉÉùÉ »ÉÅlÉÉàH¥Éà{É ©ÉÖ³Y§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ,
©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ©É³à±É °É. 31,000/- {ÉÉ qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ
5 oÉÒ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà
©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà ´ÉºÉÇ
1990-91 oÉÒ.
(6)
HÅ»ÉÉùÉ ¡Éà©ÉSÉÅq§ÉÉ>UNÉ{ɱÉÉ±É ±ÉɱÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ©É³à±É °É. 21,000/- {ÉÉ qÉ{É{ÉÒ ùH©É©ÉÉÅoÉÒ
yÉÉàùiÉ 1 oÉÒ 4 »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà
©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà
- ´ÉºÉÇ
1990-91 oÉÒ.
(7)
NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ qÉ©ÉÉàqùqÉ»É Y´ÉiɱÉÉ±É HiÉÊH«ÉÉ{ÉÉ
»©ÉùiÉÉoÉâ
¾ : ©ÉÖHà¶É§ÉÉ> qÉ©ÉÉàqùqÉ»É, ©ÉÖÅ¥É> lÉù£oÉÒ ©É³à±É
°É. 10,001/- {ÉÉ qÉ{É{ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 10©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +É´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É - ´ÉºÉÇ
1998-99 oÉÒ.
(8)
NÉÉä.´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY {ÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ
»©ÉùiÉÉoÉ⠩ɳà±É °É.10,000/- {ÉÒ ùH©É{ÉÉÅ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ yÉÉàùiÉ 12©ÉÉÅ
¡ÉoÉ©É
+É´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ{Éà
¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
(9)
NÉÉä.´ÉÉ. HÅ»ÉÉùÉ U¥ÉÒ±ÉqÉ»É §ÉÉ>SÉÅq§ÉÉ>
{ÉÉ »©ÉùiÉÉoÉà⠩ɳà±É °É.10,000/- {ÉÒ ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ OÉàV«ÉÖ+à÷©ÉÉÅ
¡ÉoÉ©É+É´É{ÉÉù{Éà¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©É+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
(10)©É¾É©ÉÅe³wÉùÉ W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÅq Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ lÉoÉÉ NÉÖiÉ´ÉlÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà
¶ÉäKÉÊiÉH »É¾É«É / ¶ÉäKÉÊiÉH ±ÉÉà{É.
(¥É)
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
(1) ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ, »{Éྠ»ÉÅ©Éà±É{É lÉoÉÉ ¡ÉÒlÉÒ§ÉÉàW{É{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà
(+) {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ ´ÉàºÉ§ÉÚºÉÉ ¾Êù£É>, ÊSÉmÉH³É ¾Êù£É>, {ÉÞl«É-{ÉÉÊ÷HÉ, £à¶É{É ¶ÉÉà{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É.
(¥É) ¥É¾à{ÉÉà lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ+Éà{ÉÒ ùÅNÉÉà³Ò ¾Êù£É>, ©É¾áqÒ ¾Êù£É>, +ÉùlÉÒ ¾Êù£É>, ´ÉGlÉÞl´É »~ÉyÉÉÇ, »ÉÅNÉÒlÉ-{ÉÞl«É
HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É.
(
H
) ¶ÉäKÉÊiÉH ÷ÄÉà£Ò lÉoÉÉ +à´ÉÉàeÇ ~ÉÖù»HÉù «ÉÉàW{ÉÉ (2010 oÉÒ 2019)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà
1 ¸ÉÒ {Éùà¶É +à©É. qÖyÉà±ÉÉ -
Ê~ÉlÉÉ ¸ÉÒ NÉÉä.´ÉÉ. ©ÉoÉÖùqÉ»É §ÉÎGlÉqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 12
°É. 35,000/-
2
¸ÉÒ{ÉÅq±ÉÉ±É +à»É. H³oÉÒ«ÉÉ - ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ¥ÉÉ ¶ÉҴɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 10
°É. 31,000/-
3
ÊSÉ. Ê{Éù´É ùW{ÉÒHÉÅlÉ lÉoÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É +ʹÉ{É HÅ»ÉÉùÉ - NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɱÉY {ÉÉoÉɱÉÉ±É {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 7
°É. 25,000/-
4
NÉÉä. ´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉà
yÉÉàùiÉ 4
°É. 21,000/-
5
NÉÅ.»´É. +°iÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ - ¸ÉÒ NÉÉä. ´ÉÉ. H{Éä«ÉɱÉÉ±É ¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ
»©ÉùiÉÉÇoÉà
~ÉÉà»÷ OÉàV«ÉÖ+à÷
°É. 11,000/-