Page 15 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

** ¸ÉÒ1*
$
** ¸ÉÒ NÉiÉà¶ÉÉ«É {É©É: **
** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉÉà
W«ÉlÉà **
SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò : ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
©ÉÖ Å¥É> : lÉÉ. 06-11-2013
±ÉÒ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ (SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É - ´ÉºÉÇ 2012-13
Ê¡É«É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà, W«É NÉÉà~ÉɱÉ,
SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò lÉùÒHà{ÉÉà ©ÉÉùÉà +É {É´É©ÉÉà +{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ lÉ´ÉÉùÒLÉ{ÉÉà +É 67©ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH
+¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ ùWÚ
HùlÉÉÅ
+É{ÉÅq{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖ Å
UÖ Å.
»É{Éà 2012-13{ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ¾ÉàtàqÉùÉà
+{Éà ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »É§«ÉÉà, lÉà©ÉW ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ
HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »É§«ÉÉà, ¡É©ÉÖLÉ lÉà©ÉW HÉùÉà¥ÉÉùÒ »É§«É ¥É¾à{ÉÉà{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É ù¾«ÉÉà
Uà.
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +{Éà ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉ
{ÉàlÉÞl´É©ÉÉÅ {É´ÉÒ{ÉlÉÉ »É§Éù HÉ«ÉÇJ©ÉÉàoÉÒ +É +àH ´ÉºÉÇ ¡É»ÉÉù oÉ«ÉÖ Å Uà. lÉà©É{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH lÉùÒHà
~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+É࣠÷Ä»÷Ò{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ ¾Ò©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ {Éùà¶É qÖyÉà±ÉÉ, ¥ÉÉàeÇ
»ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ ¶Éɾ +{Éà ¥ÉÉàeÇ
LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> HÉNÉeÉ{ÉÉà
+©ÉÖ±«É £É³Éà
ù¾«ÉÉà
Uà. ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉɱÉ
+à{É. HÉNÉeÉ+à
¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉà ´É¾Ò´É÷ HֶɳlÉÉ ~ÉÖ´ÉÇH H«ÉÉâ
Uà.
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ Uà, lÉà lÉà©É{ÉÉà Ê´ÉNÉlÉà
+¾à´ÉÉ±É ´ÉÉÅSÉlÉÉ WiÉÉ«É +É´Éà
Hà lÉà+Éà ~ÉiÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉùà Ê©É÷ÓNÉ{ÉÖ Å
+É«ÉÉàW{É HùÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{Éà LÉùàLÉù
¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉà
qÉàùÒ ¶ÉG«ÉÉ Uà. lÉà©É{Éà
+{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »Éq»«É ¥É¾à{ÉÉà{Éà
LÉÚ¥É LÉÚ¥É +ʧÉ{ÉÅq{É.
¸ÉÒ ©É¾É©ÉÅe³ lÉà©ÉW ¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »ÉÅlÉÉàºÉ Uà. qùàH ¡É©ÉÖLÉ{Éà
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ {É´ÉÒ{ÉlÉÉ +É~É´ÉÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ +{Éà {ÉÒlÉÒ Ê{É«É©ÉÉà{Éà
+ÉyÉÒ{É PÉiÉÉÅ ´ÉºÉÉâoÉÒ UÖ÷
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ Uà. Wà©ÉÉÅ
+»ÉùHÉùH ¶ÉÖ§É ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà
+É´ÉÒ ù¾«ÉÉÅ
Uà. PÉiÉÖ Å »Éù»É +ÉNɳ{Éà
+ÉNɳ ´ÉyÉÉà.
+É~É »ÉÉä{Éà ¶ÉÖ§É qÒ~ÉɴɱÉÒ ©ÉÖ¥ÉÉùH, {É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉɱɩÉÖ¥ÉÉùH, {ÉÖlÉ{É ´ÉºÉÉÇʧÉ{ÉÅq{É, +É~É»ÉÉä [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà
{É´ÉÖ Å ´ÉºÉÇ «É¶É, »É©ÉÞÎyyÉ +{Éà
HÒÊlÉÇ
+É~É{ÉÉ°Å {ÉÒ´Éeà, »ÉÖLÉ ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà lÉÅqÖù»lÉÒ »ÉÅ~É{{É oÉÉ«É +{Éà »É´ÉÇ ¡ÉHÉùà ©É{É´ÉÉÅÊSUlÉ
>SUÉ~ÉÖÊlÉÇ oÉÉ«É lÉà´ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉÉ³Ö ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉ»Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Uà.
13