Page 16 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà,
+É~ÉiÉÉÅ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ 67©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉà©ÉW Ê´ÉJ©É »ÉÅ´ÉlÉ 2070{ÉÉ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+ÉNÉ©É{É{ÉÉÅ »ÉoÉ´ÉÉùà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ
©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> {ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ ùWÖ
HùlÉÉ ¾ÖÅ NÉÉäù´É +{É֧ɴÉÖÅ
UÖÅ.
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ W«ÉNÉÉà~ÉɱÉ
+É {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ
+É~É »É´Éâ [ÉÉlÉÒW{ÉÉà ©ÉÉ÷à
+ÅyÉHÉù{ÉÉ +Éà³É qÖù HùÒ ¡ÉHɶɩÉÉ{É qäÊql«É V«ÉÉàÊlÉ ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ >¹Éù HÞ~ÉÉ{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÖÊlÉ
HùÉ´É{ÉÉùÖÅ
Y´É{É{ÉÉ »É¥ÉÅyÉÉà{Éà Êq~ÉÉ´É{ÉÉ° ¶ÉÖyyÉ +ÉSÉùiÉ ´Éeà ¥ÉÖùÉ>{ÉÒ ¥ÉÉq¥ÉÉHÒ Hù{ÉÉ°Å l«ÉÉNÉ +{Éà yÉ©ÉÇ{ÉÒ Ê{ɺ÷ÉoÉÒ ¡Éà©É +{Éà
+Éqù{ÉÉà NÉÖiÉÉHÉù lÉoÉÉ
©É{É{É +{Éà ©ÉÅoÉ{É wÉùÉ ¨É©ÉiÉÉ+Éà{ÉÉà §ÉÉNÉÉHÉù Hù{ÉÉ°Å ´ÉÉiÉÒ +{Éà ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ +àH°~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà ¡ÉHɶÉoÉÒ Êq~É{ÉÒ ¡ÉW´ÉʱÉlÉ V«ÉÉàlÉ Wà´ÉÖÅ ¥É{Éà. [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
´ÉSSÉà
+ù»É ~Éù»É ¡Éà©É +{Éà
+àHlÉÉ{ÉÖÅ
+ÉqÉ{É ¡ÉqÉ{É Hù{ÉÉ°Å ´Éà~ÉÉù ´ÉÉÊiÉV«É©ÉÉÅ ´ÉÞÎyyÉ »É©ÉÉW{Éà §ÉÎGlÉ NÉÅNÉÉ +{Éà yÉ©ÉÇ Ê»ÉÅSÉ{É Hù{ÉÉ°Å »ÉÖLɶÉÉÅÊlÉ +{Éà
´Éä§É´É ´ÉyÉÉù{ÉÉ°Å Ê{É´Éeà lÉà´ÉÒ ¡É§ÉÖ ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɱÉÉ±É ©É¾ÉùÉW{Éà Ê´ÉÅ{ÉÊlÉ »ÉÉoÉà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ ´«ÉGlÉ H°Å
UÖÅ
+{Éà lÉ{É ©É{É +ÅlÉù oÉÒ +É~É »É´ÉÇ{Éà
+É´ÉHÉùÒ »É¾q«É
W«ÉNÉÉà~ÉÉ±É »ÉÉoÉ {ÉÖlÉ{É ´ÉºÉÉÇʧÉ{ÉÅq{É.
¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É H±É©É {ÉÅ. 16 +{ÉÖ»ÉÉù ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò lÉà©ÉW ~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò{ÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ lÉÉ. 31.03.2013{ÉÉ
ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàeÒ÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà, +É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ lÉà©ÉW 31 ©ÉÉSÉÇ{ÉÉ ùÉàW{ÉÉ ~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖÅ
+É~ÉiÉÒ ´«É´É»oÉÉ~ÉH »É©ÉÒlÉÒ+à ©ÉÅWÖù ùÉL«ÉÉ
¥ÉÉq +É~É »É´É⠻ɧ«ÉÉà{Éà ¥É¾É±ÉÒ ©ÉÉ÷à
ùWÖÅ
H° UÖÅ.
W«ÉÅlÉ Ê¾Å©ÉlɱÉÉ±É LÉÉLÉÒ (©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
©É¾É ©ÉÅe³
1
+»H«ÉÉ©ÉlÉÉà{ÉÉ ùÉàHÉiÉ{ÉÒ +É´ÉH
269566.75
267881.79
2
LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷ lÉoÉÉ +{«É +É´ÉH
8344.00
102101.00
3
±É´ÉÉW©É
5250.00
5000.00
4
HÖ±É +É´ÉH
283160.75
374982.79
5
¶ÉäKÉÊiÉH £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ »É¾É«É
35937.00
30010.00
6
©ÉàeÒH±É +{Éà Êù¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ
16562.00
1000.00
7
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
30174.00
47336.00
8
PÉ»ÉÉùÉà lÉoÉÉ +{«É LÉSÉÇ
62402.00
102477.00
9
+É´ÉH{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
138085.75
194159.79
10 +É´ÉH HùlÉÉ LÉSÉÇ{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
----
----
{ÉÅ. ´ÉºÉÇ 2011-12 ´ÉºÉÇ 2012-13
1) ¶ÉäKÉÊiÉH, ©ÉàeÒH±É +{Éà
ùÒ¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É HÖ±É £Åe{ÉÒ ùH©É °É. 1081842/- oÉÉ«É Uà.
2) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ´ÉÒ. H³ÊoÉ«ÉÉ lÉoÉÉ ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà~ÉɳY »ÉÅPÉ´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É> rÉùÉ ¡ÉàÊùlÉ ©ÉàeÒH±É ¾à±~ɱÉÉ>{É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÖÅ §ÉÅeÉà³
°É.522000/- «ÉoÉÉ´ÉlÉ Uà
+É ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW{ÉÒ +É´ÉH ©ÉÖÅ¥É> lÉoÉÉ ©ÉÖÅ¥É> ¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ +É~ÉiÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ¥ÉWà÷{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÖW¥É lÉà©ÉW
©ÉàeÒH±É »É¾É«É{ÉÒ +ùY{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÒ »É¾É«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ ±ÉɱÉÉiÉÒ ¡ÉàÊùlÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É {ÉÒ ùH©É °É. 151111/- «ÉoÉÉ´ÉlÉ Uà. +É
ùH©É{ÉÉ ´«ÉÉW{ÉÒ +É´ÉH©ÉÉÅoÉÒ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ
+à{ÉÉ«ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
3) HÅ»ÉÉùÉ ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É UNÉ{ɱÉÉ±É lÉoÉÉ HÅ»ÉÉùÉ µÉW±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY ¡ÉàÊùlÉ Ê´ÉÊ´ÉyɱÉKÉÒ +ÉùÉàN«É yÉÉ©É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¶ÉäKÉÊiÉH ¡É´ÉÞÊnÉ ©ÉÉ÷à ASSÉ
+§«ÉÉ»É +oÉ⠥ɾÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ©ÉÖÅ¥É> +É´ÉlÉÉ Ê´ÉyÉÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à oÉ> ùÂÉà
Uà. ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ©ÉÖÅ¥É> +É´ÉlÉÉ +{Éà »oÉÉ«ÉÒ oÉ´ÉÉ <SUlÉÉ HÅ»ÉÉùÉ
¥ÉÅyÉÖ+Éà{Éà ¶É°+ÉlÉ {ÉÉ mÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ »ÉÖyÉÒ qùàH +ùY{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà
+{ÉÖ°~É +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É©ÉÉÅ
ù¾à´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà.
4) ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÅeÉà³{ÉÖÅ ùÉàHÉiÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉoÉÉ yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ +{ÉÖ»ÉÉù H±É©É 10 +{Éà 11 +{´É«Éà SÉàùÒ÷Ò Hʩɶ{Éù lÉoÉÉ <{H©É÷àKÉ{ÉÉ yÉÉùÉ
yÉÉàùiÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ
ù¾Ò{Éà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Hùà±É Uà.
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É - ´ÉºÉÇ 2012-13
14