Page 17 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

+ »ÉÒ+Éù÷Ò+à»É - «ÉÖ{ÉÒ÷ ÷Ä»÷ »HÒ©É
°É. 854000.00
¥É
8 ÷HÉ +à»É¥ÉÒ+É> ¥ÉÉà{e - ÷àG»Éà¥É±É
°É. 775000.00
H
+à£eÒ+Éù »÷à÷ ¥ÉáH ¥ÉÉàùҴɱÉÒ (´Éà»÷)
°É. 1820000.00
e
»÷à÷ ¥ÉáH +É࣠<Î{e«ÉÉ{ÉÉ LÉÉlÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà±Éà{»É
°É. 142574.29
< ¥ÉáH +É࣠<{eÒ«ÉÉ ¥ÉÉàùҴɱÉÒ úÉÉÅSÉ
°É. 51465.50
´ÉºÉÇ 2011-12
´ÉºÉÇ 2012-13
HÖ±É
187158.23
SÉɱÉÖ ´ÉºÉÇ ùÉàHÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +É´ÉH
¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH §Éà÷
±É´ÉÉW©É lÉoÉÉ +{«É +É´ÉH
137156.23
29148.00
20854.00
136281.32
40210.00
4900.00
181391.32
1) ¡ÉÒlÉÒ §ÉÉàW{É {É´ÉùÉmÉÒ lÉoÉÉ +{«É LÉSÉÇ
°É. 98166.00 oÉlÉÉÅ
A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
°É. 83225.32 oÉÉ«É Uà.
2) ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ »Éù´Éä«ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÖ±É ùÉàHÉiÉ °É. 1815500 Uà.
3)
©É¾É©ÉÅe³ lÉà©ÉW ©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³ ¶ÉÖ{«É ʻɱÉH ~ÉyyÉÊlÉoÉÒ ´É¾Ò´É÷ Hùà
Uà. WàoÉÒ ¾ÉoÉ ~Éù HÉà> ùÉàHe
ùH©É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉlÉÒ {ÉoÉÒ Wà
¥ÉÅyÉÉùiÉ{ÉÉ Ê{Éqâ¶É{É ©ÉÖW¥É »ÉÖ»ÉÅNÉlÉ Uà.
4) A~Éù q¶ÉÉ´«ÉÉÇ ©ÉÖW¥É ùÉàHÉiÉ lÉoÉÉ +ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É Ê»É´ÉÉ«É HÉà> ©ÉɱÉʩɱÉHlÉ {ÉoÉÒ.
SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉ »É©É«ÉÉàÊSÉlÉ ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¥Éq±É +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ H° UÖÅ. ÷Ä»÷{ÉÉ
»É¾HÉ«ÉÇHùÉà »É´Éâ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ> HÉNÉeÉ, ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ W«É¡ÉHɶɧÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ,¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ>
NÉÉàùeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ {ÉÉ »ÉÉoÉ »É¾HÉù ¥Éq±É +ɧÉÉù{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{É֧ɴÉÖ
UÖÅ.
XiÉà
+Xi«Éà
H«ÉÉÅH KÉÊlÉ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«ÉlÉÉà KÉ©ÉÉ «ÉÉÅSÉÖ
UÖÅ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
ʱÉ. W«ÉÅlÉ ¾Ò©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ.
19-10-
201
3
¸ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³
15