Page 18 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

16
** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉÉà
W«ÉlÉà **
¡É©ÉÖLÉ : ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É - ´ÉºÉÇ 2012 - 2013
{É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ
+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉ{ÉÉ »É´Éâ ´ÉeÒ±ÉÉà lÉà©ÉW [ÉÉÊlÉW{ÉÉà {Éà
¿q«ÉoÉÒ ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾ W«É ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉ
»É´ÉÅlÉ 2070 {ÉÖ {É´ÉÖ ´ÉºÉÇ
+É~É »É´Éâ{Éà »ÉÖLÉ ¶ÉÉÅÊlÉ - »É©ÉÞÊyyÉ lÉoÉÉ lÉÅqÖù»lÉ ù¾à, +É~É{ÉÒ HÒlÉÔ - ¶ÉÎGlÉ - HlÉÇ´«É +{Éà
§ÉÎGlÉ LÉÖ¥ÉW ´ÉyÉà. ¥ÉÖÎyyÉ ¥É³- ¥Éɾ֥ɳ - yÉ{ɥɳ - +{Éà »ÉÅPɥɳ oÉHÒ »É©ÉÉW §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉà, Ê´ÉHÉ»É oÉÉ«É +{Éà
Uà´É÷à
+É~É »ÉÉä{Éà
yÉ{É ±ÉK©ÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É lÉà©ÉW ¶ÉùÒù Ê{ÉùÉàNÉÒ ù¾à lÉà´ÉÒ ~Éù©ÉHÞ~ÉɳÖ
cÉHÉàùY{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ.
©ÉÉùÉ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà
+{Éà
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖ Å¥É> {ÉÉà
67 {ÉÉà ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É +É~É{ÉÒ »É©ÉKÉ
ùWÖ
H° UÖ.
lÉÉ. 31 -03-13 {ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ ´ÉºÉÇ{ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà, Wà´ÉÉÅ
+É´ÉH - WÉ´ÉH LÉÉlÉÖ Å, ~ÉÉHÖ »Éù´Éä«ÉÖ
lÉoÉÉ +ÉàÊe÷»ÉÇ Êù~ÉÉà÷Ç
+É~É »É´Éâ{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.
lÉÉ. 10-2-13 {ÉÉ ùÉàW ¥ÉɱÉÅNÉ £É©ÉÇ
¾ÉA»É ©ÉÖHÉ©Éà Ê~ÉH{ÉÒH{ÉÖ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É - Wà©ÉÉÅ
63 ´«ÉÎGlÉ+Éà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É -qùàH ´«ÉÎGlÉ«Éà
HÖqùlÉÒ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ Êq´É»É §Éù~ÉÖù +É{ÉÅq ©ÉÉi«ÉÉà
¾lÉÉà.
©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¶ÉäKÉÊiÉH £ÉC{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ Ê´ÉvÉoÉÒÇ /Ê´ÉvÉoÉÒÇ{ÉÒ+Éà {Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH ~ÉÉc«É~ÉÖ»lÉH{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ{ÉÒ ©É¾É©ÉÅe³
{ÉÉ Ê{ÉlÉÒ Ê{É«É©ÉÉà
+{ÉÖ»ÉÉù ´ÉyÉÉùÉ »ÉʾlÉ ´É³lÉù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É lÉà©ÉW ©ÉàÊù÷ ©ÉÖW¥É »É´ÉÉà ÇSSÉ NÉÖiÉ »ÉÉoÉà AlÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà {Éà ¡ÉÉàl»ÉɾH >{ÉÉ©ÉÉà
+É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà
§ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉ lÉoÉÉ ©ÉÉ á yÉ´ÉÉùÒ{É à y«ÉÉ{É©ÉÉ Å ùÉLÉÒ ©É¾É©É Åe³ lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ©É Åe³{É Ö Å »É Å «É ÖGlÉ ±É´ÉÉW©É +ÅHà
©É¾É©É Åe³ °. 50/- lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ©ÉÅe³ +ÅHà
°.350/- ±ÉàLÉà
°. 400/- Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà lÉà{ÉÖ
+©É±É ´ÉºÉÇ
2013
oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà lÉà´ÉÒW ùÒlÉà [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÉ ´«ÉÎGlÉNÉlÉ Ê´É´ÉÉq ©ÉÉ÷à
+ùY +É´ÉàlÉÉà ©É¾É©ÉÅe³à ©Éy«É»oÉÒ lÉùÒHà ±É´ÉÉq
HÊ©É÷Ò{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hùà±É Uà
+É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ NÉÉä. ´ÉÉ. ù©ÉiÉÒH§ÉÉ> NÉÉà~ÉɳY £ÉW±ÉÒ«ÉÉ - §ÉÉ«ÉÅqù ¡ÉÉà~É÷ÒÇ {ÉÉ Ê´É´ÉÉq ©ÉÉ÷à
+ùY +É´Éà±É lÉà{ÉÉà »ÉÒ. >. ÷Ò. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É §ÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ {ÉÉ ´Ée~ÉiÉ ¾àc³ ±É´ÉÉq HÊ©É÷Ò+à à ¥ÉÅ{Éà ~ÉKÉÉà {Éà »É©ÉÉyÉÉ{É oÉÉ«É
lÉà´ÉÖ Å ~ÉÊùiÉÉ©É +É´Éà±É lÉà ¡É¶ÉÅ»ÉÉ ~ÉÉmÉ Uà .
´ÉºÉÇ
qù©«ÉÉ{É ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò lÉoÉÉ ~Éù©Éà{Éà{÷ ¥ÉÉàeÇ
@
£ ÷Ä»÷Ò {ÉÒ »ÉÅ«ÉÖGlÉ Ê©É÷ÒÅNÉ yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ ©ÉÖW¥É 4 ´ÉLÉlÉ Ê©É÷ÒÅNÉ
©É³à±É ¾lÉÒ.
1. ±É¾ÉiÉÒ qù ¥Éà ´ÉºÉâ
Hù´ÉÒ lÉà{ÉÉà Å
+©É±É +É ´ÉºÉÇoÉÒ 2013 oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà.
2. +à´ÉÉàeÇ »É©ÉÉùÅ§É ´ÉºÉÇ 2013 ©ÉÉÅ ù¾à¶Éà lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò lÉoÉÉ ~ÉÒ.¥ÉÒ.÷Ò.{ÉÉ {É´ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ ~ÉqOɾiÉ ´ÉÒyÉÒ ¥ÉÒX
´ÉºÉà Ç
+à÷±Éà
2014 {ÉÉ »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ
Hù´ÉÖ
+à©É {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ
Uà.
©Éʾ±ÉÉ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ »ÉÉùÒ ù¾Ò Uà. lÉà©ÉiÉà yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ ¡É©ÉÉiÉà SÉÉù Ê©É÷ÒÅNÉ,