Page 19 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

17
lÉoÉÉ »É©Éù Hà©~É lÉoÉÉ »ÉÖùlÉ Ê»oÉlÉ ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱɱÉÉ±É ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà{Éà
q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ ±É> W´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖ Å »ÉÖ Åqù +É«ÉÉàW{É Hùà±É ¾lÉÖ Å.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖ Å¥É> ´ÉlÉÒ qùàH {Éà
+ʧÉ{ÉÅq{É ~ÉÉc´ÉÖ Å
UÖ Å
1. ¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É ©ÉÖ³Y§ÉÉ> HÉNÉeÉ {Éà ¡Éà»É G±É¥É ©ÉÖ Å¥É> wÉùÉ +É«ÉÉàÊWlÉ »~ÉyÉÉÇ "©ÉÖ Å¥É> ©ÉÉà©Éà{÷»É 2013' ©ÉÉÅ "¥Éà»÷ 13
£Éà÷ÉàOÉÉ£»ÉÇ
+É࣠©ÉÖ Å¥É>' ©ÉÉŠʻɱÉàG÷ oÉ´ÉÉ ¥Éq±É
2. {É»ÉÇùÒoÉÒ »{ÉÉlÉH »ÉÖyÉÒ qùàH Ê´ÉvÉoÉÔ/ Ê´ÉvÉoÉÔ{ÉÒ +Éà{Éà »ÉÉùÉ ©ÉÉHÇ»Éà
AllÉÒiÉÇ oÉ´ÉÉ ¥Éq±É
3. +É ´ÉºÉ⠡ɧÉÖlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNɱÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉ ¾Éà«É lÉà
qùàH {É´É qÅ~ÉÊlÉ{Éà
+É´ÉlÉÉ ´ÉºÉÇ
+à÷±ÉàHà
2014 ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà
WiÉÉ´Éà±ÉÉ {É´ÉÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É «ÉÉàW´ÉÉ Ê´ÉSÉÉùà±É Uà. +É~É »É´ÉÇ{ÉÉ »ÉÉoÉ »É¾HÉùoÉÒ +É
HÉ«ÉÇJ©ÉÉà »É£³lÉÉ~ÉÚ´ÉÇH ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ +~ÉàKÉÉ Uà.
qÉLɱÉÉ lÉùÒHà «ÉÉàNÉ, úÉÁ Ê´ÉvÉ, ©ÉàÊeH±É ¾à±oÉ, Hà©~É ©ÉÉ÷à Ê´ÉSÉÉùiÉÉ Hùà±É Uà. Wà ¡ÉÉàOÉÉ©É {ÉIÒ oÉlÉÉ WÉiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà .
©ÉÉùÉ +É +àH´ÉºÉÇ{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É qù©«ÉÉ{É ~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+É࣠÷Ä»÷{ÉÉ »É´Éâ ÷Ä»÷Ò+Éà
+à©É. ÷Ò. ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> LÉÉLÉÒ
lÉà©ÉW §ÉÚlÉ~ÉÖ´ÉÇ ~É
´
©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾ùҶɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÖ Å ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É °~ÉÒ ~ÉÒc´É³ ©É³à±É Uà. lÉà´ÉÒW ùÒlÉà ´ÉeÒ±É ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ>
±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ§ÉÉ> HÉNÉeÉ, ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ W«É¡ÉHɶɧÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, lÉà©ÉW ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ lÉù£ oÉÒ ~ÉiÉ
»ÉÉoÉ - »É¾HÉù lÉoÉÉ «ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³à±É Uà. lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò {ÉÉ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ ¸ÉÒ ùÉWÖ§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ, ¸ÉÒ
HàlÉ{ɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ, ¸ÉÒ ©É¾à¶É§ÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ, ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ HÅ»ÉÉùÉ, ¸ÉÒ +±~Éà¶É LÉÉLÉÒ, ¸ÉÒ HÒùÒ÷
NÉÉàùÊe«ÉÉ lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉ LÉÉLÉÒ {ÉÒ qùàH HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉoÉ »É¾HÉù +{Éà
«ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ©É³à±É Uà lÉà©É{ÉÉà ~ÉiÉ ¾Ö
Àq«É~ÉÖ´ÉÇH ¾ÉÊqÇH +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÖ
UÅ Ö.
´ÉºÉÇ
qù©«ÉÉ{É ©ÉÉùÉ oÉHÒ HÉà>~ÉiÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ KÉÊlÉ ù¾Ò NÉ> ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ {ÉÒ KÉlÉÒ oÉ> ¾Éà«É lÉÉà
lÉà ¥Éq±É - lÉoÉÉ ©É{É - ´ÉSÉ{É - H©ÉÇoÉÒ +XiÉlÉÉ Xà
HÉà>{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ qÖ§ÉÉ> ¾Éà«ÉlÉÉà KÉ©ÉÉ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
+ÅlÉ©ÉÉÅ
+É~É »ÉÉä {Éà {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¾ÉÊqÇH ¶ÉÖ§ÉàSUÉ+Éà »ÉÉoÉà Ê´Éù©ÉÖ Å.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖ Å¥É> ´ÉlÉÒ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
lÉÉ. 28-10-2013
V«É ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉ