Page 2 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ - ±ÉÉ<£ ÷É>©É SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò
»ÉÅ~ÉHÇ :
+91 98201 43093
¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> ʾ©©ÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> §ÉÖ~Éà{r§ÉÉ> ¶Éɾ ¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É {ÉÉNÉùqÉ»É HÉNÉeÉ
¥ÉÉàeÇ LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É +à»É. HÉNÉeÉ ÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ. V«É¡ÉHÉ¶É ¥ÉÒ qÖPÉà±ÉÉ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ ¾ùÒ¶É q±ÉÒSÉÅq ±ÉɱÉÉiÉÒ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ ~ÉùÉNÉ ¡É´ÉÒiɧÉÉ> NÉÉàùeÒ«ÉÉ
÷Ä»÷Ò
¸ÉÒ »ÉÖùà¶É ±ÉK©ÉÒqÉ»É NÉÉàùeÒ«ÉÉ
SÉÚÅ÷iÉÒ +y«ÉKÉ
~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò] 2012-2014
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É ©É¾à¶É qÖyÉà±ÉÉ
A~É¡É©ÉÖÖLÉ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ɺÉÉ¥Éà{É ùÉY´É »ÉÅPÉ´ÉÒ
»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É¥Éà{É ~Éùà¶É H³ÊoÉ«ÉÉ
LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°¥Éà{É §ÉùlɧÉÉ> HÅ»ÉùÉ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ qKÉÉ¥Éà{É ÊHùÒ÷ NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉäʶÉHÉ¥Éà{É Ê´Éùà{r ±ÉɱÉÉiÉÒ
HÉà+ÉàÊeÇ{Éà÷ù
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É«ÉÖùÒ +±~Éà¶É LÉÉLÉÒ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾ºÉÉÇ {Éùà¶É qÖyÉà±ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ »ÉÅy«ÉÉ ©É«ÉÖù HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ +±~ÉÉ¥Éà{É NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉàPÉ{ÉÉ {É«É{É ±ÉɱÉÉiÉÒ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~ÉɱÉÒ Ê¾ùà{É NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒùÉ Ê¾©ÉÉŶÉÖ ¶Éɾ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉ¥Éà{É »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{É Ê¥É~ÉÒ{É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> W©É{ÉÉqÉ»É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ ¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ ùÉY´É§ÉÉ> ´É»ÉÅlÉùÉ«É »ÉÅPÉ´ÉÒ
A~É¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNɧÉÉ> ©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ »ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> U¥ÉÒ±ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
¸ÉÒ ©É¾à¶É ©ÉoÉÖùqÉ»É qÖyÉà±ÉÉ
LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ Ê¾ùà{É ÊJº{ÉɱÉÉ±É NÉÉàùeÒ«ÉÉ
»É¾LÉX{ÉSÉÒ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É +à. HÅ»ÉÉùÉ
HÉà+ÉàÊeÇ{Éà÷ù
¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlɧÉÉ> +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ »É§«É
¸ÉÒ ÊHùÒ÷§ÉÉ> Y. NÉÉàùÊe«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ +±~Éà¶É§ÉÉ> ʾũÉlɱÉÉ±É LÉÉLÉÒ
»É§«É
¸ÉÒ ~Éùà¶É§ÉÉ> {ÉqűÉÉ±É H³ÊoÉ«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ H{¾É> HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê¥ÉÊ~É{ɧÉÉ> SÉÒ©É{ɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ HàlÉ{ɧÉÉ> §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É HÉiÉÊH«ÉÉ
»É§«É
¸ÉÒ Ê´É~ÉÖ±É ~É}ÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ »ÉÅHàlÉ +à{É. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
»É§«É
¸ÉÒ ¡ÉHÉ¶É ©ÉÉà¾{ɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê{ÉlÉÉ¥Éà{É W«ÉÅlÉ HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É ~ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ AºÉÉ¥Éà{É +Éù. HÅ»ÉÉùÉ
»É§«É
©É¾É©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉÒ HÊ©É÷Ò 2012-2014
©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ - ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©É÷Ò 2012-2014
Public Charitable Trust Regn. No
:
A/ 1612 (Bom) Dt. 2-6-1953
Income Tax Regn. No
:
TR- 27019 Dt. 23-8-1989
Income Tax PAN No.
:
AAATG 0038J
Income Tax 80 G Exemption No.
:
DIT (E)/ MC/ 80G/ 3194 / 2009 -10
TR-27019 Valid & Continue