Page 20 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

18
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. LÉÉLÉÒ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
©Éà. Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ.
(SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É)
Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É
(¡ÉÉà¡ÉÉ>÷ù)
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 30-09-2013
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(A~É¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ©É¾à¶É. +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(÷Äà]ùù)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
C/o
. ¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
lÉÉ. 31-3-201
3
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ
+É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖÅ
¶ÉäKÉÊiÉH LÉSÉÇ
Ê´ÉvÉÊoÉÇ+Éà{Éà {ÉÉà÷¥ÉÖH Ê´ÉlÉùiÉ 6,387.00
~ÉÉcÃ«É ~ÉÖ»lÉH ~Éà÷à
15,498.00
©ÉàùÒ÷ ©ÉÖW¥É <{ÉÉ©ÉÉà
7,125.00
HÉà©~«ÉÖ÷ù £Ò
1,000.00 30,010.00
©ÉàÊeH±É »É¾É«É
©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà
1,000.00
©ÉÖÅ¥É> ¥É¾Éù ´É»ÉlÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{Éà ö
1,000.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É LÉSÉÇ
¡ÉÉà~É÷Ô ÷àKÉ, ©Éá÷à{É{»É
24,308.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É ©ÉHÉ{É
£Ê{ÉÇSÉù PÉ»ÉÉùÉà
12,890.00 37,198.00
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH LÉSÉÇ
47,336.00
+à»÷É¥±ÉҶɩÉá÷ SÉÉYÇ»É
51,980.00
+ÉàeÒ÷ £Ò
1,685.00
+à´ÉÉèeÇ LÉSÉÇ
11,614.00
LÉSÉÇ HùlÉÉÅ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
1,94,159.79
HÖ±É 3,74,982.79
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É. +É´ÉH
38,317.79
´«ÉÉW +É´ÉH
+à»É.¥ÉÒ.+É> +à£.eÒ.+Éù lÉoÉÉ
¥ÉáH ´«ÉÉW »Éà´ÉÓNÉ
A/c.
1,65,031.00
8
%
+à»É.¥ÉÒ.+É>.
»Éà´ÉÓNÉ ¥ÉÉà{e (÷àKÉà¥É±É)
64,533.00 2,29,564.00
+àeÄà»É ¥ÉÖH +É´ÉH LÉSÉÇ ¥ÉÉq HùlÉÉ A~ÉW 98,000.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É +É´ÉH
1,600.00
±É´ÉÉW©É (SÉɱÉÖ ´ÉºÉÇ)
5,000.00
LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷
2,501.00
HÖ±É 3,74,982.79
¸ÉÒ X´ÉH (LÉSÉÇ)
¸ÉÒ +É´ÉH (A~ÉW)
ùG©É
°*. ~Éä.
ùG©É
°*. ~Éä.