Page 21 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

19
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ ùÉY´É ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ
(A~É¡É©ÉÖLÉ)
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(»ÉàJà÷ùÒ)
¸ÉÒ ©É¾à¶É. +à©É. qÖyÉà±ÉÉ
(÷Äà]ùù)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
C/o
. ¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
lÉÉ. 31-3-201
3
{ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉlÉÉ ´ÉºÉÇ {ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É ©ÉHÉ{É LÉÉlÉÖÅ
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
4,31,691.00
£Ê{ÉÇSÉù lÉoÉÉ £ÒGSÉ»ÉÇ
52,033.00
ùÉàHÉiÉÉà <{´Éà»÷©Éà{÷»É
«ÉÖ.÷Ò.+É>.,»ÉÒ.+Éù.÷Ò.+à»É.
8,54,000.00
8
%
+à»É.¥ÉÒ.+É>.
(÷àKÉà¥É±É) »Éà´ÉÓNÉ ¥ÉÉà{e
7,75,000.00
Ê£G»Ée Êe~ÉÉà]Ò÷ »÷à÷ ¥ÉáH +É࣠=eÒ«ÉÉ
18,20,000.00
<{H©É÷àG»É ÷Ò. eÒ. +à»É
63,544.00
=÷ùà»÷ +àJÖe-»÷à÷ ¥ÉáH
17,281.00
+àeÄà»É ¥ÉÖH{ÉÉÅ ¥ÉÉHÒ ±ÉàiÉÉÅ
4,000.00
+ÊLÉ±É §ÉÉùlÉ +ÊyÉ´Éà¶É{É{ÉÉÅ ¥ÉÉHÒ ±ÉàiÉÉÅ
3,702.00
»÷à÷ ¥ÉáH +Éè£ =eÒ«ÉÉ »Éà´ÉÓNÉ LÉÉlÉÖ
1,42,574.29
¥ÉáH +Éè£ =eÒ«ÉÉ »Éà´ÉÓNÉ LÉÉlÉÖ
51,465.50
ùÉàHe ʻɱÉH
00.00
HÖ±É
42,15,290.79
£Åe lÉoÉÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
ʩɱÉHlÉ lÉoÉÉ ±ÉàiÉÉÅ
ùG©É
°*. ~Éä.
ùG©É
°*. ~Éä.
÷Ä»÷ £Åe LÉÉlÉÖÅ
(¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ)
2,77,654.53
¶ÉäKÉÊiÉH ©ÉàÊeH±É lÉoÉÉ ùÒ¾à¥ÉÒ±ÉÒ÷à¶É{É £Åe
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
10,81,842.40
´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É ©É²«ÉÉ -
10,81,842.40
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É Ê{É©ÉÉÇiÉ £Åe
(¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ)
9,62,047.00
©ÉàÊeH±É ¾à±~ɱÉÉ>{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÞqÖ±ÉÉ lÉoÉÉ
±ÉK©ÉÒSÉÅq H³oÉÒ«ÉÉ
3,11,000.00
¸ÉÒ ´É»ÉÅlÉùÉ«É NÉÉà. »ÉÅPÉ´ÉÒ
¡ÉàÊùlÉ,
2,11,000.00 5,22,000.00
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ lÉoÉÉ ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É
eÒ ±ÉɱÉÉiÉÒ ¡ÉàÊùlÉ
1,51,111.00
+ÉùÉàN«ÉyÉÉ©É PÉ»ÉÉùÉ £Åe
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
2,38,187.00
´ÉºÉÇ qù©«ÉÉ{É ¡ÉÉàÊ´É]{É
12,890.00 2,51,077.00
+{«É W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
7,090.00
¸ÉÒ +É´ÉHX´ÉH LÉÉlÉÖÅ
¥ÉÉHÒ +ÉNɳ ±ÉÉ´«ÉÉ
7,68,309.07
LÉSÉÇ HùlÉÉ A~ÉW{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
1,94,159.79 9,62,468.86
HÖ±É
42,15,290.79
©Éà. Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É +à{e HÉÅÖ.
(SÉÉ÷ÇeÇ
+àHÉA{÷{÷»É)
Ê{ÉlÉÒ¶É Ê{ÉNÉ©É
(¡ÉÉà¡ÉÉ>÷ù)
©ÉÖÅ¥É> lÉÉ. 30-09-2013
¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. LÉÉLÉÒ
(©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¥ÉÉàeÇ ÷Äà]ùù)
¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
(SÉÒ£ +àG]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò)
¸ÉÒ »ÉÖ§ÉÉºÉ ¥ÉÒ. ¶Éɾ
(¥ÉÉàeÇ »ÉàJà÷ùÒ)