Page 23 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

21
+ÉqùiÉÒ«É ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉ>+Éà lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
W«É NÉÉà~ÉɱÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> {ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà ¾ÅÖ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ ´ÉºÉÇ 2013 -2014
{ÉÉà ¡ÉoÉ©É ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É ¡ÉNÉ÷ HùlÉÉ yÉiÉÉà
+É{ÉÅq +{É֧ɴÉÖÅ
UÖÅ. ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É ©ÉÒ÷ÒÅNÉ +{Éà lÉà©ÉÉÅ Hùà±É
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ °~ÉùàLÉÉ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.
¡ÉoÉ©É Ê©É÷ÓNÉ
´ÉºÉÇ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 19-1-2013 ¶ÉÊ{É´ÉÉù{ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ{ÉÉ PÉùà ùÉLÉà±É ¾lÉÒ ¸ÉÒ
«É©ÉÖ{Éɺ÷H{ÉÉ ~ÉÉc ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ ©ÉÒ÷ÒÅNÉ©ÉÉÅ +ÉàùÒ£±Éà©É{ÉÖÅ eà©ÉÉà»÷àĶÉ{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖ ¾lÉÖÅ.
Wà HÉ©ÉÒ{ÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ SÉàlÉ{ÉÉ¥Éà{Éà lÉà{ÉÉ Ê´ÉºÉà XiÉHÉùÒ +ÉÉ~ÉÒ ¾lÉÒ. +{Éà »ÉÉoÉà PÉiÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à +ÉàùÒ£±Éà©É ¡ÉÉàeH÷{ÉÒ LÉùÒqÒ HùÒ.
±ÉÒ±ÉÉ ´É÷ÉiÉÉ{ÉÒ ´ÉÉ{ÉNÉÒ{ÉÒ ¾ùÊ£É> ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ ¥Éà ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù ~Éù
+±~ÉÉ NÉÉäùÉÅNÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ lÉoÉÉ ÊwlÉÒ«É {ÉÅ¥Éù ~Éù +©ÉÒlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉà
+É´«ÉÉà
¾lÉÉà. ¾Êù£É>©ÉÉÅ PÉiÉÒ +ÉàUÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà
§ÉÉNÉ ±ÉàlÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¡É©ÉÖLÉ Ê»É´ÉÉ«É{ÉÒ H©ÉÒ÷Ò{ÉÒ ¥ÉyÉÒW ¥É¾à{ÉÉà §ÉÉNÉ ±É> ¶ÉH¶Éà +à´ÉÖÅ {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ
©ÉÒÊ÷ÅNÉ©ÉÉÅ »´ÉÉÊqº÷ §Éà³{ÉÉà {ÉÉ»lÉÉà lÉoÉÉ eÄÓG»É »ÉÉoÉà ©ÉÒ÷ÓNÉ ~ÉÖùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ Uà±±Éà ©É{ÉÒºÉÉ ¥É¾à{É wÉùÉ +ɧÉÉù
´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.
¥ÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ
´ÉºÉÇ{ÉÒ ¥ÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 13-4-2013 ¶É{ÉÒ´ÉÉùà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸Éҥɾà{É{ÉÉ NÉÉàHÖ³yÉÉ©É {ÉÒ´ÉÉ»Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ
¾lÉÒ. ¸ÉÒ«É©ÉÖ{Éɺ÷H{ÉÉ ~ÉÉc ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ lÉà©ÉW NÉlÉ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ©ÉÒ{ÉÒ÷»É{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ
+É ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ HÉà> ¾ùÒ£> {É ùÉLÉlÉÉ ùà¶É©ÉÒ W«ÉÖ÷©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±É ¾àÊNÉÅNÉ{ÉÖ eà©ÉÉà÷Äà¶É{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É
NÉÉäùÉÅNÉ HÅ»ÉÉùÉ+à
+É~«ÉÖÅ
¾ÖlÉÖÅ. »ÉÉoÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ ~ÉiÉ »É©ÉX´ÉÒ ¾lÉÒ »ÉÉoÉà lÉà©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±É +±ÉNÉ - +±ÉNÉ +Éà{ÉÉÇ©Éà{÷»É
~ÉiÉ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉ ¾lÉÉ.
mÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ
lÉÉ. 3-8-2013 {ÉÉ ùÉàW ´ÉºÉÇ{ÉÒ mÉÒY ©ÉÒ÷ÓNÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ ¥É¾à{É{ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. ¸ÉÒ «É©ÉÖ{Éɺ÷H{ÉÉ
~ÉÉc ¥ÉÉà±ÉÒ, NÉlÉ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ©ÉÒ{ÉÒ÷ûÉ{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ. »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ´ÉɶÉÒoÉÒ +É´Éà±É yÉä«ÉǧÉÉ>+à
+ÉàNÉâ{ÉÒH £Ùe ´ÉÒ¶Éà
»ÉÊ´É»lÉÉù XiÉHÉùÒ +É~ÉÒ lÉà©ÉW ¥ÉyÉÉÅ{Éà
+±ÉNÉ - +±ÉNÉ yÉÉ{É{ÉÉ »Éà©~É±É ~ÉiÉ +É~«ÉÉ +ÉàNÉâ{ÉÒH £Öe »´ÉÉ»oÉ¡Éq ¾Éà´ÉÉoÉÒ
¥É¾à{ÉÉà{Éà ~É»ÉÅq ~Ée«ÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ
LÉÖ¥É ©ÉÚ±«É©É«É ¾lÉÖÅ
cÉHÉàùY{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¾Êù£É> ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Wà©ÉÉÅ ¥Éà ¥É¾à{ÉÉà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ »ÉÉùÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¥ÉÅ{Éà{Éà ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉà
¾lÉÉà ¥ÉÉàùҴɱÉÒ Î»oÉlÉ ¾ºÉÉÇ¥Éà{É +ʹÉ{ɧÉÉ>
»ÉÅPÉ´ÉÒ lÉù£oÉÒ NÉù©É NÉù©É »É©ÉÉà»ÉÉ{ÉÉà {ÉÉ»lÉÉà HùÉ´Éà±É Wà LÉÚ¥É »´ÉÉÊqº÷ ¾lÉÉ. Uà±±Éà W«É¸ÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ ¾ºÉÉÇ¥Éà{É{ÉÉà +ɧÉÉù ´«ÉHlÉ
HùÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ ~ÉÚùÒ HùÒ.
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
lÉÉ. 7-10-2013
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É 2013 -2014
¡É©ÉÖLÉ :- §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ