Page 24 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

SÉÉàoÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ
´ÉºÉÇ{ÉÒ SÉÉàoÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ lÉÉ. 7-9-2013 {ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¶ÉÉùqÉ¥Éà{É ´É»ÉÅlɧÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ{ÉÉ PÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ¸ÉÒ
«É©ÉÖ{Éɺ÷H{ÉÉ ~ÉÉc ¥ÉÉà±ÉÒ NÉlÉ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ©ÉÒ{ÉÒ÷»É{ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ . +É ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ ¾Êù£É>{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É ¾lÉÉà ~ÉÉc
~ÉÖX©ÉÉÅ ´É~ÉùÉlÉÒ ´É»lÉÖ{ÉÖÇ ©É¾l´É Wà©ÉÉÅ SÉÉàLÉÉ HÅHÖ ¸ÉÒ£³, »ÉÉà~ÉÉùÒ, +{Éà qÒ~É, mÉiÉ ©ÉÒ{ÉÒ÷©ÉÉÅ
+É ~ÉÉÅSÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É ±ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Wà©ÉÉÅ lÉàù ¥É¾à{ÉÉà+à
§ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É Wà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É~Éù ©ÉÅqÉ¥Éà{É ©ÉàyÉÉiÉÒ ÊwlÉÒ«É Êq~lÉÒ¥Éà{É qÖyÉà±ÉÉ +É´Éà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq
Êq¶ÉÉ¥Éà{É ùÉWÖ§ÉÉ> »ÉÅPÉ´ÉÒ+à ¥É¾à{ÉÉà{Éà SÉÉù ¡ÉHÉù{ÉÉ £±Éà´Éù{ÉÒ HàH +{Éà
LÉÚ¥É »Éù»É ùÒlÉà »É©ÉX´ÉÒ +{Éà »ÉÉoÉà ¶ÉÒLÉeÉ´ÉÒ ~ÉiÉ
©ÉÒ÷ÒÅNÉ©ÉÉÅ {É´ÉùÉmÉÒ +{Éà Êq´ÉɳÒ{ÉÉ £ÅG¶É{É{ÉÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É{ÉÒ SÉSÉÉÇ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ ©É{ÉÒºÉɥɾà{Éà ~ÉɱÉH SÉÒ]
÷ÒIÒ {ÉÉà »´ÉÉÊqº÷ {ÉÉ»lÉÉà
+{Éà
qÚyÉ HÉà±eÒH»É ´ÉÒoÉ +É>»JÒ©É oÉÒ ¥É¾à{ÉÉà{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÇÅ
¾lÉÖÅ
+ɧÉÉù Ê´ÉyÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÒ÷ÓNÉ ~ÉÖùÒ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.
¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉà »É©ÉùHà©~É
qù ´ÉºÉÇ{ÉÒ Wà©É lÉÉ. 15WÖ{É{ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ ¥É¾à{É{ÉÉ NÉÉàHÖ³yÉÉ©É©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉ »É©Éù Hà©~É{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ
Wà©ÉÉ HÉW±É¥Éà{É ~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ+à ~Éà~Éù©ÉÉÅoÉÒ +±ÉNÉ - +±ÉNÉ JÉ¢÷ ¶ÉÒLÉ´ÉÉeà±É Wà©ÉÉÅ, ~Éà{»ÉÒ±É,
~É~Éà÷ Ê£ÅNÉù ~É~Éà÷, £Ò¶É, £ÉàNÉ, ±ÉàeÒ ¥ÉeÇ ´ÉNÉàùà , ¶ÉÒLÉ´ÉÉeà±É Wà©ÉÉ ¥ÉɳHÉà{Éà LÉÚ¥É ©ÉX +É´ÉÒ ¾lÉÒ HÉW±É¥Éà{É{ÉÉ yÉä«ÉÇ{ÉÉà
¥ÉoÉÇeà
+É´ÉlÉÉà
¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉeÉ ~ÉÉA{ÉÉà ~Éà÷§ÉùÒ{Éà {ÉÉ»lÉÉà HùÉ´ÉÒ ¥ÉyÉÉ{Éà LÉÖ¶É H«ÉÉÇ
¾lÉÉ. Uà±±Éà HÉW±É ¥Éà{É{ÉÉà lÉoÉÉ W«É¸ÉÒ
¥É¾à{É{ÉÉà
+ɧÉÉù ´«ÉHlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉà.
lÉÉ. 21 WÖ{ÉÉ{ÉÉ ùÉàW ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸Éҥɾà{É{ÉÉ NÉÉàHÖ³yÉÉ©É©ÉÉÅ ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉà »É©ÉùHà©~É ùÉLÉà±É Wà©ÉÉÅ yÉÉùÒoÉÒ
+É´Éà±É yÉùlÉҥɾà{É W»©ÉÒ{ɧÉÉ> NÉÉàùeÒ«ÉÉ+à ¥É¾à{ÉÉà{Éà {Éà>±É +É÷Ç ¶ÉÒLÉ´Éà±É Wà{ÉÉà ±ÉÉ§É 23 ¥É¾à{ÉÉà+à ±ÉÒyÉÉà
¾lÉÉà. LÉÚ¥É
Al»ÉɾoÉÒ ¥É¾à{ÉÉà+à {Éà<±É +É÷Ç ¶ÉÒL«ÉÖÅ
Uà±±Éà yÉùlÉҥɾà{É{ÉÉà
+ɧÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉá.
©ÉÅÊqù q¶ÉÇ{É -»ÉÖùlÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÅÖ¥É>{ÉÉ {ÉàX¾àc³ »ÉÖùlÉ NÉÉà~ÉÉ±É ±ÉɱÉ, ©ÉÅÊqù {ÉÉ q¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à{ÉÉà ¡ÉÉàOÉÉ©É
¥É{ÉÉ´Éà±É ~ÉùÅlÉÖ HÉà> {ÉÉ {ÉÉ©É {ÉÉ +É´ÉlÉÉ +É ¡ÉÉàOÉÉ©É Hà{»É±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.
¡É§ÉÖ HÞ~ÉÉoÉÒ +{Éà +É~É »ÉÉä{ÉÉ »ÉÉoÉ +{Éà »É¾HÉùoÉÒ W ¾Ö +ÉWà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ - ©ÉÖÅ¥É>
¡É©ÉÖLÉ ~Éqà ~ɾÉáSÉÒ UÖÅ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> {ÉÉ ´ÉeÒ±ÉÉà ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɧÉÉ< HÉNÉeÉ,
¸ÉÒ»ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ W«É¡ÉHɶɧÉÉ> qÖyÉà±ÉÉ, ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> LÉÉLÉÒ lÉà©ÉW H©ÉÒ÷Ò{ÉÉ »É´É⠻ɧ«ÉÉà{ÉÉ »É¾HÉù +{Éà
©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ¾àc³ ¾ÖÅ »ÉÉùÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHÖÅ qùàH HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÒ÷ÒÅNÉ +{Éà ¾ùÒ£É>{ÉÖ «ÉÉàN«É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~É{ÉÉù ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ
©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉÉà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ {ÉÒlÉÉ¥Éà{É LÉÉLÉÒ, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉäʶÉHÉ¥Éà{É lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É{ÉÉà ¾ÖÅ
»É¾Àq«É LÉÚ¥É +ɧÉÉù ´«ÉGlÉ HùÖÅ Uà. »ÉÉoÉà qùàH HÉ«ÉÇJ©É, ©ÉÒ÷ÒÅNÉ +{Éà ¾ùÒ£É>{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÉà ¸Éà«É ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ù¾à±ÉÒ HÊ©É÷Ò{ÉÒ
¥É¾à{ÉÉà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Êq~lÉÒ¥Éà{É, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ¥Éà{É, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉùÖ¥Éà{É, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É¥Éà{É +{Éà
+{«É »É§«ÉÉà{Éà ~ÉÚùà ~ÉÚùÉà
X«É Uà
+ÅlÉ©ÉÉÅ {É´ÉùÉmÉÒ{ÉÉ NÉù¥ÉÉ ©ÉÉ÷à +É©ÉÅmÉiÉ +É~ÉÒ, Êq´ÉɳÒ{ÉÉ ¶ÉÖ§É HÉ©É{ÉÉ +É ´ÉºÉÇ{ÉÉ ©ÉÉùÉ HÉ«ÉÇHɳ qùÊ©É«ÉÉ{É §ÉÖ±É oÉ> ¾Éà«É
lÉÉà +à ©ÉÉ÷à ¾ÅÖ »É´ÉÉàâ{ÉÒ KÉ©ÉÉ «ÉÉSÉÖ UÖÅ.
W«É NÉÉà~ÉɱÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
¡É©ÉÖLÉ : §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
22