Page 26 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ
{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥Éà
HÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà
~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
X¾àùÉlÉ
NÉlÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉ »ÉÉlÉ©ÉÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùÅ§É Ê{ÉÊ©ÉnÉà
X¾àù
oÉ«Éà±ÉÒ ùH©É {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.
1)
¸ÉÒ HÅ»ÉÉùÉ §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É W©É{ÉÉqÉ»É, +©ÉqÉ´ÉÉq
1,11,111 /-
(+à´ÉÉàeÔ) - ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
2)
¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É §ÉÉàNÉÒ±ÉɱÉ, +©ÉqÉ´ÉÉq
(§ÉÖlÉ~ÉÖ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>) - ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
11,111 /-
3)
NÉÉä. ´ÉÉ.+.»ÉÉä. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ
(+à´ÉÉàeÔ) - ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
51,111 /-
4)
NÉÉä. ´ÉÉ.+.»ÉÉä. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> ±ÉɱÉÉiÉÒ
(+à´ÉÉàeÔ) - ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
11,111 /-
5)
¸ÉÒ H{ÉÖ§ÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ, ©ÉÉiÉ»ÉÉ
2,500 /-
(+à´ÉÉàeÔ) - ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
6)
¸ÉÒ H{ÉÖ§ÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ, ©ÉÉiÉ»ÉÉ
1,111 /-
(+à´ÉÉàeÔ) - ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à
7)
NÉÉä.´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉ¥Éà{É ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É »ÉÅPÉ´ÉÒ, ©ÉÖÅ¥É>
51,000 /-
©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ±É´ÉÉq H©ÉÒ÷Ò wÉùÉ lÉà©É{ÉÉ ´ÉÒ±É +{Éà
¡ÉÉà~É÷Ô ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà HÉä÷ÖÅÊ¥ÉH »ÉÖLÉq AHà±É +É´ÉlÉÉ LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷
HÖ±É X¾àùÉlÉ - °É. 2,39,055 /-
24
{ÉÉáyÉ : A~ÉùÉàGlÉ lÉ©ÉÉ©É X¾àù oÉ«Éà±ÉÒ ùH©É ©É¾É©ÉÅe³ / ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{Éà ©É³Ò NÉ«Éà±É Uà.
+É´ÉlÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉÅ
+¾à´ÉɱɩÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.