Page 27 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

1. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ (¸ÉÒ «É©ÉÖ{Éɺ÷H ~ÉÉc)
501
501
2. ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ (
55©ÉÒ ±ÉN{É ´ÉºÉÇNÉÉÅc Ê{ÉÊ©ÉlÉà)
5555
5555
3. ¸ÉÒ ¡ÉÉiɱÉɱɧÉÉ> NÉÉà
ùÊe«ÉÉ
(~ÉÅ
SÉÉ´É £Å
e)
100
100
4. NÉÅ. »´É. +°iÉÉ¥Éà{É Hà. HÅ»ÉÉùÉ (~ÉÖmÉÒ- Êq~lÉÒ{Éà ~ÉÖmÉ W{©É)
1001
1001
5. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlÉÉ¥Éà{É +à{É. HÅ»ÉÉùÉ
(~ÉÖmÉ W{©É)
501
501
6. ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ
(¾Å»É±É{ÉÉ W{©ÉÊq{Éà)
501
501
7. ¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlÉ Y.HÅ»ÉÉùÉ (~ÉÖmÉ Ê{Éù´É{ÉÉ ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà)
3101
3101
8. ¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ> ~ÉÒ. NÉÉàùÊe«ÉÉ
({ÉÚlÉ{É NÉÞ¾ ¡É´Éà¶É)
5111
5111
9. ¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ> ~ÉÒ. NÉÉàùÊe«ÉÉ
(§ÉÉ> NÉÉà~ÉɱÉ{ÉÒ »ÉNÉÉ> ¡É»ÉÅNÉà)
1111
1111
10. ¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiɧÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ (~ÉÖmÉ NÉÉà~ÉɱÉ{ÉÉ ±ÉN{É ¡É»ÉÅNÉà)
1500
1500
11. ¸ÉÒ Ê¾lÉà¶É§ÉÉ> qÅNÉÒ
(NÉiÉà¶ÉSÉlÉÖoÉÔ ¡É»ÉÅNÉà)
1551
1551
12. ¸ÉÒ {ÉÒùÅW{ɧÉÉ> HÉNÉeÉ ({ÉÚlÉ{É NÉÞ¾ ¡É´Éà¶É Ê{ÉÊ©ÉnÉà)
501
501
13. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÊ´ÉlÉÉ ¥ÉÖ
u -
(LÉÖ
¶ÉÒ §Éà
÷)
501
501
14. ¸ÉÒ H©É±ÉHÉÅ
lÉ HÅ
»ÉÉùÉ -
(LÉÖ
¶ÉÒ §Éà
÷)
1100
1100
15. ¸ÉÒ ùW{ÉÒHÉÅlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - Ê´ÉùÉù
(LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷)
1000
1000
16. ¸ÉÒ §ÉÒLÉɱÉÉ±É qÅNÉÒ - ©ÉÉàù¥ÉÒ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
251
251
17. ¸ÉÒ mÉÅ
¥ÉH§ÉÉ> HÅ
»ÉÉùÉ
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
5001
5001
18. ¸ÉÒ ù©Éà¶É Hà. HÅ»ÉÉùÉ - »Éà±É´ÉÉ»É
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
251
251
19. ¸ÉÒ ¾ºÉÇq§ÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ - ¥Éù´ÉɳÉ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
251
251
20. ¸ÉÒ ¡É©ÉÉà
q§ÉÉ> »ÉÉà
±ÉÅ
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
501
501
21. ¸ÉÒ Êq~ÉH§ÉÉ> HÅ
»ÉÉùÉ
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
501
501
22. ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> HÅ
»ÉÉùÉ
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
501
501
23. ¸ÉÒ ¡É£Ù
±É§ÉÉ> HÅ
»ÉÉùÉ
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
501
501
24. HÖ©ÉÉùÒ Êq~ÉɱÉÒ NÉÉàùÊe«ÉÉ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
501
501
25. ¸ÉÒ {ÉÉNÉùqÉ»É ©ÉÉàlÉÒSÉÅq ©ÉÉiÉ»ÉÉ´ÉɳÉ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
200
200
26. ¸ÉÒ «É¶É´ÉÅlÉùÉ«É eÒ. NÉÉàùÊe«ÉÉ - ʶɾÉàù
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
1001
1001
27. ¾à
lÉ±É HÅ
»ÉÉùÉ ©ÉÖ
Å
¥É>
(LÉÖ
¶ÉÒ§Éà
÷)
501
501
28. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉyÉÖ¥Éà{É +à{É. ¶Éɾ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
111
111
29.
HÖ©ÉÉùÒ
Ê´É¾É +à{É. ¶Éɾ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
3701
3701
30. ¸ÉÒ HSUÒ ©ÉÉ° HÅ»ÉÉùÉ »ÉÉà{ÉÒ - ©ÉÖ Å¥É>
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
1501
1501
31. ¸ÉÒ W«Éà
¶É§ÉÉ> qÅ
NÉÒ -
(~ÉÅ
SÉÉ´É £Å
e)
2001
2001
32. ¸ÉÒ H{ÉÖ§ÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - ©ÉÉiÉ»ÉÉ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
1111
1111
33. ¸ÉÒ +lÉֱɧÉÉ> §ÉÖqù§ÉÉ> qÅNÉÒ
(~ÉÅSÉÉ´É £Åe)
2500
2500
34. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê¡ÉlÉÒ¥Éà{É ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
(LÉÖ¶ÉÒ§Éà÷)
290
290
±É »Éù´ÉÉ³É à
4601 40210
44811
lÉÉ. 1-4-2012 oÉÒ 31-3-2013 {ÉÉ ´ÉºÉÇ
qùÊ©É«ÉÉ{É ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³{Éà ©É³à±É ¡ÉÉ»ÉÅÊNÉH LÉÖ¶ÉÒ §Éà÷ lÉoÉÉ ~ÉÅSÉÉ´É £Åe {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ.
HÖ±É ùH©É
qÉlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É
~ÉÅSÉÉ´É £Åe ¡ÉÉ»ÉÅNÉÒH §Éà÷
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
25
A~…˘…‡Gl…+…>˜©…{…≈.29©…≈
H÷©…˘“¥…æ…∂…æ‡
l…‡©…{…{…{…“N…‰.¥….+.ª…‰.q©…´…≈l…“•…‡{…±…±…i…“{…≈
©…˘i…‡n…˘+‡¥…Ëe«
°…ª…≈N…‡
ß…˘l…{…˜´…©…{…≈
´…qN…˘
{…fil´…‡
o…H“P…i…“
°…∂…≈ª…©…‡≥¥…‡±…æl…“.W‡©…≈
l…‡©…{…‡
∞.3,701/-{…≈
>{…©…‡
©…≥‡±…æl….
l…‡
l…©…©…˘H©…
∏…“N…÷W˘…l…“H≈ª…˘…
©…æ±…©…≈e≥{…‡
L…÷∂…“ß…‡˜
l…˘“H‡
+…~…“.+‡H
A©…q…q…L…±…‡
•…‡ª…e‡±…U‡.W‡
°…∂…≈ª…{…‡
~…m…U‡.