Page 28 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

26
66©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷Ã
¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉà©ÉW yÉÉùÉ yÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ
6 (1), 7 +{Éà
8 +{«É{Éà lÉÉ. 1-12-2012{ÉÉ ùÉàW +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É {ÉÉà÷Ò»É ©ÉÖW¥É ¸ÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ 66©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ lÉÉ. 30-12-2012 {Éà
ùÊ´É´ÉÉù {ÉÉ ùÉàW »É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà NÉÉä©ÉÉÅlÉH
»Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éà±É, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ
(>»÷) ©ÉÖÅ¥É> ©Éy«Éà ©É³à±É ¾lÉÒ. +É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ HÖ±É 271 [ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ ¥É¾ÉùNÉÉ©É{ÉÉ HÖ±É 112 ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà
»ÉʾlÉ HÖ±É 383 »É§«ÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ {ÉÉáyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ.
»É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà ùY»÷Äà¶É{É ¥ÉÉq [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÖÅ lÉoÉÉ ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ +É´Éà±É ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{ÉÖÅ lÉoÉÉ +à´ÉÉàeÔ+Éà{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ SÉÉ-HÉè£Ò
rÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ ¾lÉÖÅ. ¥É¾ÉùNÉÉ©ÉoÉÒ ~ÉyÉÉùà±É ©ÉÉ{É´ÉÅlÉÉ +à´ÉÉàeÔ+Éà{Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉà+à
+É´ÉHÉùÒ ùY»÷Ää¶É{É HùÉ´ÉÒ +É~ÉiÉÉ
©ÉÅe³{ÉÉÅ
HÉ«ÉÉâ{ÉÒ ]ÉÅLÉÒ HùÉ´ÉlÉÉ £Éà÷Éà ¡Éq¶ÉÇ{É{ÉÖÅ
+´É±ÉÉàH{É HùÉ´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ.
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ
»É§ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É §ÉÉNÉ °~Éà »É´ÉÉùà
10.30 oÉÒ 11.15 H±ÉÉH qùÊ©É«ÉÉ{É {É»ÉÇùÒ oÉÒ yÉÉàùiÉ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à 1) G±Éà©ÉÉÅoÉÒ
¤Ö÷ +{Éà ´ÉàY÷à¥É±»É (¥É{{Éà) ¥É{ÉÉ´É´ÉÉÅ. 2) oÉ©ÉÉâHÉà±É{ÉÉÅ N±ÉɻɩÉÉÅoÉÒ {ÉÉ>÷ ±Éà©~É. 3) ~Éà~Éù G«ÉÖ±ÉÓNÉ >{É´Éà±ÉÉà~É ~Éù ¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ. 4) ~±ÉÉÊ»÷H
Ê{ɺÉàyÉ{ÉÉà ¡ÉÉàWàG÷ lÉà©ÉW ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à 1) +àH +oÉ´ÉÉ ´ÉyÉÉùà
+àù´ÉÉ³Ò H©É±É©ÉɳÉ. 2) +àH +oÉ´ÉÉ ´ÉyÉÉùà »ÉÒeÒ A~Éù qÒ´ÉÉ eàHÉàùà¶É{É{ÉÒ
¾Êù£É> ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. Wà©ÉÉÅ HÖ±É 13 Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà
+{Éà 6 ¥É¾à{ÉÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. ¾ùÒ£É>{ÉÉ Ê{ÉiÉÉÇ«ÉH WW lÉùÒHà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ
{ÉÒ¶ÉÉ¥Éà{É »ÉÉà{ÉÒ lÉoÉÉ ´ÉÒiÉÉ¥Éà{É »ÉÉà{ÉÒ +à »ÉÖÅqù »Éà´ÉÉ +É~ÉÒ ¾lÉÒ.
+É ´ÉÉʺÉÇH »É§ÉÉ{ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ{ÉÒ ¡ÉoɩɻɧÉÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò ©ÉÉ÷à ©ÉÉ»÷ù +É࣠»Éàùà©É{ÉÒ lÉùÒHà (1) {ÉÒùɱÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> qÚyÉà±ÉÉ,
HÉÅÊq´É±ÉÒ (´Éà) (2) {ÉÒlÉÉ »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ, HÉÅÊq´É±ÉÒ (´Éà) lÉoÉÉ ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò +à £ùW ¥ÉX´ÉÒ ¾lÉÒ. »É§ÉÉ{ÉÖÅ
HÉ«ÉÇ ¶É° HùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ¸ÉuÉWűÉÒ »É§ÉÉ{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ
+{Éà qà¶É qà¶ÉÉ´Éù©ÉÉÅ ¸ÉÒcÉHÉàùY ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±É {ÉÉ©ÉÒ +{ÉÉ©ÉÒ
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉà©ÉW Êq±¾Ò©ÉÉÅ lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ NÉáNÉùà~É{ÉÉà ʶÉHÉù ¥É{ÉÒ{Éà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ{Éà±É «ÉÖ´ÉlÉÒ ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©ÉÊ{É÷{ÉÖÅ ©ÉÉä{É ~ÉÉ³Ò ¸ÉuÉÅW±ÉÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ. Wà{Éà
»É§ÉÉ©ÉÉÅ
A~ÉλoÉlÉ ù¾à±É »É´ÉÇ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà+à
C§ÉÉ oÉ> »É¾HÉù +É~Éà±É l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ »É§ÉÉ ¥ÉùLÉÉ»lÉ HùÒ ¾lÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq »ÉÒ.>.÷Ò.
¸ÉÒ. WNÉ©ÉÉà¾{ɧÉÉ> eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ¾Êù¶É§ÉÉ> eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ©Éʾ±ÉÉ
©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É ~ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ lÉoÉÉ +à´ÉÉàeÒÇ+Éà{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉà
qÒ~É ¡ÉÉNÉ÷Ã«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ
¾lÉÖÅ.
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ
»ÉÖùÒ±ÉÉÅ »´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉoÉÒ ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà A~ÉλoÉlÉ lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà lÉà©ÉW
+à´ÉÉeÔ+Éà{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ.©ÉÉàH rÉùÉ {ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÉà ¶É֧ɻÉÅqà¶É »ÉÉoÉà yÉ©ÉÉHàqÉù »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq
NÉÉä.´ÉÉ.+.»ÉÉä. ¸ÉÒ©ÉÊlÉ q©É«ÉÅÊlÉ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉ{ÉÒ ©ÉùiÉÉàlÉù »É{©ÉÉ{É »É©ÉÉùÉྠlÉoÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É Ê´ÉÊyÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ.
¸ÉyyÉÉ »ÉÖ©É{É lÉoÉÉ ¸ÉyyÉÉÅW汃 ¡É´ÉSÉ{É, l«ÉÉù ¥ÉÉq HÖ©ÉÉùÒ ´ÉÒ¾É ¶Éɾ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ¥É¾à{É~ÉiÉÒ »ÉÅW{ÉÉ+à §ÉùlÉ{ÉÉ÷«ÉéÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ 4
»ÉÖÅqù ©ÉX{ÉÒ HÞÊnÉ+Éà ´Éeà {ÉÞl«É oÉHÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÒ NÉÉä.´ÉÉ. +.»ÉÉä. ¸ÉÒ©ÉÊlÉ q©É«ÉÅlÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É ±ÉɱÉÉiÉÒ{Éà
¸ÉyyÉÉÅW汃 +~ÉiÉÇ
Hùà±É l«ÉÉù¥ÉÉq
©ÉùiÉÉànÉù »É{©ÉÉ{É §ÉÉNÉ°~Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅ»oÉÉ lÉoÉÉ »ÉNÉÉ-»É¥ÉÅyÉÒ Ê©ÉmÉ ´ÉNÉÇ wÉùÉ »ÉÒ.>.÷Ò. ¸ÉÒ. WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà{ÉÒ
»É{©ÉÉ{ÉÊ´ÉÊyÉ oÉ«Éà±É +{Éà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ lÉoÉÉ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ rÉùÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É
+{Éà q©É«ÉÅlÉÒ¥Éà{É{ÉÉÅ
HÖ÷ÖÅ¥ÉÒW{ÉÉà+à
+ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ Hùà±É. l«ÉÉù¥ÉÉq ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÒ +±ÉNÉ +±ÉNÉ HÅ»ÉÉùÉ PÉ÷HÉà{ÉÉ »É©ÉÉ´Éà¶É
HùlÉÒ ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ +àeÄà»É ¥ÉÖH{ÉÒ Ê´É©ÉÉàSÉ{É Ê´ÉyÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Wà©ÉÉÅ
+àeÄà»É ¥ÉÖH ©ÉÉ÷à
W¾à©ÉlÉ AcÉ´É{ÉÉù ¥É{{Éà
C/o
¸ÉÒ. ¶ÉÉÅlÉÒ ±ÉÉ±É +à{É. HÉNÉeÉ, 303 - ¶É±ÉÉHÉ Ê¥É±eÓNÉ,
¥ÉáH +É࣠@Êe«ÉÉ »ÉÅ~ÉqÉ »ÉÉà. NÉà÷, +ÅyÉàùÒ (>). ©ÉÖÅ¥É> - 400 069
lÉÉ. 30-12-2012