Page 29 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

27
§ÉÉ> ¸ÉÒ +±~Éà¶É LÉÉLÉÒ +{Éà NÉÉäùÉÅNÉ H{¾É> HÅ»ÉÉùÉ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É l«ÉÉù¥ÉÉq ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà
+{Éà ©Éʾ±ÉÉ ©ÉÅe³©ÉÉÅ
~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà lÉà©ÉW ¥É{{Éà
+à´ÉÉàeÔ+Éà lÉà©ÉW ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÒ +±ÉNÉ +±ÉNÉ HÅ»ÉÉùÉ PÉ÷HÉà{ÉÉÅ
A~ÉλoÉlÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà+à
{É´ÉÉ »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÉ ¸ÉÒ »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> rÉùÉ +É«ÉÉàÊWlÉ HÖÅ÷ÖÅ¥É{ÉÒ ´ÉÒ©ÉÉ «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù +{Éà yÉ©ÉÉHàqÉù Ê´É©ÉÉàSÉ{É
Ê´ÉyÉÒ ~ÉÚiÉÇ
Hùà±É +{Éà »É§ÉÉNÉÞ¾©ÉÉÅ
¾ÉWù ù¾à±É lÉ©ÉÉ©É [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà ©É¾à{ÉÉ{ÉÉà
+à lÉɱÉÒ+Éà{ÉÉÅ NÉeNÉeÉ÷ ´Éeà
HÖ÷ÖÅ¥É ´ÉÒ©ÉÉ «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ
Hùà±É »ÉÉoÉÉà »ÉÉoÉ ¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾlÉÒ oÉlÉÉ 1.45 H±ÉÉHà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ +É«ÉÉàYlÉ ¡ÉÒlÉÒ§ÉÉàW{É{ÉÉà
+É{ÉÅq
qùàH ©É¾à©ÉÉ{É lÉoÉÉ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà
+{Éà
+à´ÉÉàeÔ+Éàà
+àH¥ÉÒX{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +É~Éà±É HùlÉÉÅ ±ÉÒyÉÉà
¾lÉÉà.
ÊwlÉÒ«É »É§ÉÉ
¥É~ÉÉàùà
3.30 H±ÉÉHà
uÒlÉÒ«É »É§ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ùÅNÉÉùÅNÉ +{Éà yÉ©ÉÉHàqÉù Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà ´Éeà
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒWà©ÉÉÅ 1)
HÉà©É±É »ÉÅPÉ´ÉÒ +{Éà q¶ÉÔ »ÉÅPÉ´ÉÒ{ÉÉà OÉÖ~É eÉ{»É 2) ±É´É +à{ÉÒ©É±É »Éà´É +à{ÉÒ©É±É oÉÒ©É A~Éù «ÉÖÊ´ÉHÉ NÉÉàùeÒ«ÉÉ +{Éà »´É«ÉÅ©É qÚyÉà±ÉÉ{ÉÖÅ ~Éù£Éâ©É{»É
l«ÉÉù ¥ÉÉq 3) ¾àlÉ ¶Éä±ÉàºÉ qÚyÉà±ÉÉÅ
+{Éà »lÉÖÊlÉ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ»Éù»É ©ÉX{ÉÉà §ÉÚ±ÉHÉÅ-~ÉùÒ eÉ{»É 4) l«ÉÉù¥ÉÉq +ÅyÉàùÒ{ÉÉÅ ¾Å»É±É lÉÖºÉÉù HÉNÉeÉ+à
yÉ©ÉÉHàqÉù »ÉÅNÉ©É ùÉàe eÉ{»É ´Éeà ±ÉÉàHÉà{Éà LÉÖ¥ÉW +É{ÉÅq ±Éà´ÉùÉ´«ÉÉà +{Éà ~ÉUÒ HÖ©ÉÉùÒ »É©ÉÒKÉÉ qÅNÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉà±ÉÉà-eÉ{»É ´Éeà ¾ÉWù
+ÉàeÒ«É{»É{Éà LÉÚ¥É ©ÉX ±Éà´ÉùÉ´ÉÒ. »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É{ÉÖÅ ¾ÉqÇ ¾lÉÖÅ
"+ʧɱÉɺÉÉ'
{ÉÉ©É{ÉÖÅ {ÉÉ÷H Hà Wà©ÉÉŠʩɱÉÒ »ÉÅPÉ´ÉÒ, {ÉÒùɱÉÒ qÚyÉà±ÉÉ,
YNÉÒ¶ÉÉ ©ÉàPÉÉiÉÒ, ©ÉÉà{ÉÉ HÉNÉeÉ, ¾ºÉÇ±É qÚyÉà±ÉÉ, ©É{É{É qÚyÉà±ÉÉ, ©ÉÞqÖ±É HÅ»ÉÉùÉ +{Éà ©ÉÉàʾlÉ ©ÉàPÉÉiÉÒ+à ©ÉÉá©ÉÉ +ÉÅNÉ³Ò {ÉÉLÉÒ W´ÉÉ«É +à
ùÒlÉà ~ÉÉmÉ
§ÉW´ÉÒ{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà ©ÉÅmÉ©ÉÞNyÉ HùÒ qÒyÉÉÅ. HqÉSÉ +É ~ɾà±ÉÖÅ-´É¾à±ÉÖÅ {ÉÉ÷H ¾¶Éà
Wà©ÉÉÅ
+É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉÅ
18 ´ÉºÉÇ{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É{ÉÉÅ
÷Ò{É +àW»ÉÇ
+àH
{É¾Ó ~ÉiÉ ~ÉÖùÉ 9 WiÉÉ+à »Éù»É ©ÉX{ÉÖÅ ~É£Éâ©É{»É +É~ÉÒ{Éà ±ÉÉàHÉà©Éà
+ÉýÉ«ÉÇSÉÊHlÉ HùÒ qÒyÉÉ. +É {ÉÉ÷H{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ lÉoÉÉ lÉà{ÉÉ »ÉÅH±É{É ©ÉÉ÷à
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾ºÉÉÇ {Éùà¶É qÖyÉà±ÉÉ+à »ÉÖÅqù »ÉÉoÉ »É¾HÉù +É~«ÉÉà. l«ÉÉù ¥ÉÉq Ê©ÉùÉ ùÉàe{ÉÉÅ Êq~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ, «ÉÉàNÉÒlÉÉ ¶Éä±ÉàºÉ qÚyÉà±ÉÉ lÉoÉÉ HÞ~ÉɱÉÒ
¶Éä±ÉàºÉ qÚyÉà±ÉÉ+à NÉÞ~É eÉ{»É HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ
Hà ""¾©É §ÉÒ HÒ»ÉÒ »Éà
H©É {É¾Ó ¾ä'' l«ÉÉù ¥ÉÉq {ÉÒlÉÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ +{Éà »ÉÅHàlÉ ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ+à lÉä«ÉÉù
Hùà±É ~ÉÉàOÉÉ©É Hà
Wà©ÉÉÅ
+É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É yÉÉàùiÉ oÉÒ 7©ÉÉÅ yÉÉàùiÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà ©É¾É{É֧ɴÉÉà
Wà´ÉÉ Hà H±~É{ÉÉ SÉɴɱÉÉ, ~ÉÅeÒlÉ {Éྰ,
»ÉùqÉù ~É÷à±É ´ÉNÉàùà ʴɶÉà ©ÉÉäÊLÉH ´ÉHlÉÞl´É »÷àW ~ÉùoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ
¾lÉÖÅ
Wà©ÉÉÅ
6 ¥ÉɳHÉà+à »Éù»É ©ÉX{ÉÖÅ ´ÉHlÉÞl«É +É~ÉÒ{Éà
A~ÉλoÉlÉ »É§«ÉÉà
+{Éà
©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{Éà ©É¾É{É֧ɴÉÉà ʴɶÉà »É©ÉWiÉ +É~ÉÒ l«ÉÉù¥ÉÉq «ÉÖÊ´ÉHÉ ¾ÉÊqÇH NÉÉàùeÒ«ÉÉ +{Éà »´É«ÉÅ©É SÉàlÉ{É qÚyÉà±ÉÉ ""ùÉyÉÉ-ÊJº{ÉÉ'' {ÉÉà
eÉ{»É Wà
¾ÉWù
[ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à ""´É{»É ©ÉÉàù'' ""´É{»É ©ÉÉàù'' {ÉÉ {ÉÉq »ÉÉoÉà lÉɳÒ+Éà{ÉÉÅ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉà±É {ÉÉ÷H {ÉÒ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH
HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖlÉÒ ¥ÉÉq ""¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>'' rÉùÉ »ÉÅSÉÉʱÉlÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ q©É«ÉÅlÉÒ +{Éà ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
¡ÉàÊùlÉ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ 2 +à´ÉÉàeÇ ©É¾É{É֧ɴÉÉà{Éà
+É~«ÉÉ ¾lÉÉ. +à´ÉÉàeÔ ¸ÉÒ H{ÉÖ§ÉÉ> (©ÉÉiÉ»ÉÉ) +{Éà
uÒlÉÒ«É
+à´ÉÉàeÇ ¾lÉÉ. ¸ÉÒ HÅ»ÉÉùÉ §ÉÉàNÉÒ±ÉÉ±É W©É{ÉÉqÉ»É (+©ÉqÉ´ÉÉq). +É ¡É»ÉÅNÉ©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ ©É¾É{É֧ɴÉÉà+à ©É¾É©ÉÅe³{ÉÖÅ »ÉÅNÉc{É, »Éà´ÉÉ +{Éà
»É¾HÉù{ÉÉ §Éù~Éà÷ ´ÉLÉÉiÉ H«ÉÉÇ ¾lÉÉ +{Éà ~ÉÉ»ÉÅÊNÉH ¡É´ÉSÉ{É +É~«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq »Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É +{Éà {É´É«ÉÖNÉ±É »É{©ÉÉ{É lÉà©ÉW
¾Êù£É>{ÉÉ WY»É{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÖ
¾lÉÖ.
l«ÉÉù ¥ÉÉq SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ +{Éà ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ +à ¡É´ÉSÉ{É HùÒ
+ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ »ÉÉoÉà ¥ÉÒY »É§ÉÉ{ÉÒ »É£³ ~ÉÚiÉÉǾÚÊlÉ X¾àù HùÒ ¾lÉÒ.
lÉÞlÉÒ«É »É§ÉÉ
mÉÒX ʴɧÉÉNÉ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ ¾lÉÒ ¶ÉÉ{ÉqÉù ~ÉqOɾiÉ +{Éà ¶É~ÉoÉÊ´ÉÊyÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ »ÉàJ÷ùÒ ¸ÉÒ ~Éùà¶É +Éù. HÅ»ÉÉùÉ+à lÉÉ. 13-
11-2011{ÉÉ ùÉàW ©É³à÷ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ {ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷»É ùWÚ
HùÒ Wà{ÉÉà
+NÉÉAoÉÒ W ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉɱɩÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É Hùà±É ¾Éà´ÉÉoÉÒ ´ÉÉÅSÉà±É
X¾àù HùÉ> +{Éà
+É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ {ÉÉàÊ÷»É©ÉÉÅ
WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É HÉà>~ÉiÉ [ÉÉÊlÉW{É lÉù£oÉÒ ¡É¸ÉɴɱÉÒ +É´Éà±É {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ »É´ÉÇ »ÉÅ©ÉlÉ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
l«ÉÉù¥ÉÉq ÷ÄàWùù ¸ÉÒ W«ÉÅlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ (¥ÉÉàÊù´É±ÉÒ) +à ´ÉºÉÇ
2011-12 {ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ HùÒ +É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÉ÷à~ÉiÉ
HÉà>~ÉiÉ »É§«É lÉù£oÉÒ ~ÉÞùUÉ {É +É´ÉlÉÉ +É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà
+ÉàÊe÷àe ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà {ÉÒSÉà{ÉÉ cùÉ´É ©ÉÖW¥É »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù oÉ«Éà±É
X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉ.