Page 3 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

+ÉW{ÉÉÅ »É©ÉÉùŧÉ{ÉÉÅ SÉÒ£ NÉà»÷ lÉoÉÉ +à´ÉÉèe ©Éà³´É{ÉÉù ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà
1
** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉɱÉÉà
W«ÉlÉà **
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É - ´ÉºÉÇ 2012 - 2013
¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> Hà. eà±ÉÉ´ÉÉ³É (ùÉWHÉà÷)
©ÉÖL«É +ÊlÉoÉÒ
NÉÉä.´ÉÉ. H{ÉÖ§ÉÉ> +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ (©ÉÖÅ¥É>)
[ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ ©ÉùiÉÉànÉù +à´ÉÉàeÇ
¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É +à»É. HÅ»ÉÉùÉ (´ÉeÉàqùÉ)
[ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ +à´ÉÉàeÇ
¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlÉ±É »ÉÒ. ¶Éàc (+©ÉqÉ´ÉÉq)
[ÉÉÊlÉ NÉÉäù´É +à´ÉÉàeÇ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> +à©É. HÉNÉeÉ (©ÉÖÅ¥É>)
[ÉÉÊlÉ NÉÉäù´É +à´ÉÉàeÇ