Page 30 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

28
cùÉ´É {ÉÅ. 1
+ÉoÉÒ cùÉ´É©ÉÉÅ
+É´Éà
Hà {ÉÉiÉÉHÒ«É ´É¾Ç 2011-12 {ÉÉÅ
+ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà, ¸ÉÒ +É´ÉH-X´ÉH lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2012
ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ, ¥Éà±Éà{»É ¶ÉÒ÷, +ÉàÊe÷»ÉÇ{ÉÉ ùÒ~ÉÉà÷Ç »ÉÉoÉà lÉà©ÉW ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ç»÷Ò W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ +{Éà ¡É©ÉÖLÉ ¾ùҶɧÉÉ> eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉ
´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà »É´ÉÉÇ{ÉÖÅ ©ÉlÉà ~É»ÉÉù oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà,.
cùÉ´É ùWÖHlÉÉÇ
- ¸ÉÒ ~Éùà¶É +Éù. HÅ»ÉÉùÉ
cùÉ´É{Éà
÷àHÉà
+É~É{ÉÉù - ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ Hà. HÅ»ÉÉùÉ
cùÉ´É {ÉÅ. 2
+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Uà Hà ©Éà»É»ÉÇ Ê{ÉÊlÉºÉ Ê{ÉNÉ©É +è{e HÅ. »ÉÒ.+à. {Éà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ 2012-13 ©ÉÉ÷à
©Éà{ÉàYÅNÉ H©ÉÒ÷Ò Wà ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hùà lÉà qùà ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉ ©ÉÉ{«É +ÉàÊe÷ù lÉùÒHà Ê{É©ÉiÉÚH +É´Éà
Uà.
cùÉ´É ùWÖHlÉÉÇ
- ¸ÉÒ ~Éùà¶É +Éù. HÅ»ÉÉùÉ
cùÉ´É{Éà
÷àHÉà
+É~É{ÉÉù - ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ Hà. HÅ»ÉÉùÉ
l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉà
+¾à´ÉÉ±É lÉà©ÉW 2011-12{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ ©Éʾ±ÉÉ
¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉÅ »ÉàJ÷ùÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qÒ~lÉÒ¥Éà{É qÚyÉà±ÉÉ+à
HùÒ. +É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> ~ÉÞSUÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ó +É´ÉlÉÉÅ
+É Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉÅ
+¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà {ÉÒSÉà{ÉÉ cùÉ´É ©ÉÖW¥É »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´«ÉÉÅ
cùÉ´É {ÉÅ. 3
+ÉoÉÒ cùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ´É¾Ç
2011-12{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà,
¸ÉÒ +É´ÉH X´ÉH LÉÉlÉÖ lÉà©ÉW lÉÉ. 31-3-2012{ÉÉÅ ùÉàW{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ lÉà©ÉW ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ¡ÉÊ´ÉiÉÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH +¾à´ÉÉ±É »ÉÉoÉà
»É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà ~É»ÉÉù oÉ«Éà±É X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà
cùÉ´É ùWÖHlÉÉÇ
- ¸ÉÒ©ÉlÉÒ qÒ~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ
cùÉ´É{Éà
÷àHÉà
+É~É{ÉÉù - ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~Éùà¶É H³oÉÒ«ÉÉ
l«ÉÉù¥ÉÉq SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ{ÉÉÅ {ÉàX ¾àc³ ¶ÉÉ{ÉqÉù ¶É~ÉoÉÊ´ÉÊyÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ
»ÉÉoÉà
+É ~Éq OɾiÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ ´ÉLÉlÉà SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ+à »É§«É, ÷Äà]ùù, »ÉàJ÷ùÒ, HÉà.+ÉàeÔ{Éà÷ù,
A~É¡É©ÉÖLÉ, ¡É©ÉÖLÉ lÉà´ÉÒ ùÒlÉà ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà{ÉÒ £ùW ¶ÉÖÅ
Uà lÉà Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù »É©ÉX´«ÉÖÅ »ÉÉoÉà
HÉà>~ÉiÉ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ ©ÉÅe³{Éà
+É´Éà lÉÉà lÉà{Éà
H> ùÒlÉà
+{ÉÖ°~É oÉ´ÉÖÅ lÉà{ÉÖÅ »Éù»É ùÒlÉà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~«ÉÖÅ. Wà{Éà ¾Éà±É©ÉÉÅ
A~ÉλoÉlÉ »É´Éâ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à lÉɳÒ+Éà {ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ
´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉÅ l«ÉÉù ¥ÉÉq ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉÅ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ qÒ±ÉÒ~ɧÉÉ> Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ, A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ ùÉY´É§ÉÉ> ´ÉÒ. »ÉÅPÉ´ÉÒ,
»ÉàJ÷ùÒ ¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ ©É¾à{r§ÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ, »É¾»ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ HàlÉ{É »ÉÒ. HÅ»ÉÉùÉ, LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ©É¾à¶É +à©É. qÚyÉà±ÉÉ, »É¾ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ Ê¾ùà{É
Hà. NÉÉàùeÒ«ÉÉ lÉà´ÉÒW ùÒlÉà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Êq±ÉÒ~ɧÉÉ> ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ, A~É¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ
qÒ~lÉÒ ©É¾à¶É qÚyÉà±ÉÉ, »ÉàJ÷ùÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©É{ÉÒºÉÉ +Éù. »ÉÅPÉ´ÉÒ, LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ HÉW±É ~Éùà¶É§ÉÉ> H³oÉÒ«ÉÉ, »É¾»ÉàJ÷ùÒ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ SÉÉ°
§ÉùlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ lÉà©ÉW ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷Ò{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ W«ÉÅlÉ +àSÉ. HÅ»ÉÉùÉ, A~É©Éà{ÉàYÅNÉ ÷Ä»÷Ò ¸ÉÒ {Éùà¶É§ÉÉ> +àSÉ. qÚyÉà±ÉÉ, ¥ÉÉàeÇ
»ÉàJà÷ùÒ ¸ÉÒ »ÉÖ§ÉɺɧÉÉ> ¶Éɾ, ¥ÉÉàeÇ LÉX{ÉSÉÒ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É HÉNÉeÉ »ÉÉoÉà OɾiÉ H«ÉÉÇ
+{Éà Wà{Éà ¾Éà±É©ÉÉÅ A~ÉλoÉlÉ »É´ÉÇ [ÉÉÊlÉW{ÉÉà lÉoÉÉ
©É¾à©ÉÉ{ÉÉà+à lÉɳÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ ´ÉyÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÉ +{Éà
Uà±±Éà
ùɺ÷ÄNÉÒlÉ »ÉÉoÉà »´ÉÉÊqº÷ ¾³´ÉÖÅ
§ÉÉàW{É ±É> +ÉLÉÉ Êq´É»É{ÉÉà
§ÉùSÉH HÉ«ÉÇJ©É
»É©ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É~«ÉÉà.
¡É©ÉÖLÉ
¾ùÒ¶É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ
»É¾»ÉàJà÷ùÒ
±ÉÒ. NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùeÒ«ÉÉ