Page 31 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

{ÉÉà÷һɩÉÉÅ
WiÉÉ´Éà±É ¾ùÒ£É> / »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà{Éà ±ÉNÉlÉÉ qùàH Ê{É«É©ÉÉà ©Éá ´ÉÉÅSÉà±ÉÉ Uà
+{Éà ©É{Éà lÉà ¥ÉÅyÉ{ÉHlÉÉÇ
Uà.
Ê{É«É©ÉÉà lÉoÉÉ +NÉl«É{ÉÒ {ÉÉáyÉ
1) A~ÉùÉàGlÉ
+ùY~ÉmÉH
+àH ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ Uà. ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ W°ùÒ«ÉÉlÉ ©ÉÉ÷à £Éà©ÉÇ{ÉÒ ]àùÉàG»É
HùÉ´ÉÒ +±ÉNÉoÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
2) +ùY~ÉmÉH ©ÉÉàeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàeÖÅ lÉÉ. 10-12-2013 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ~Éà>W {ÉÅ. 10 ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É ¾ÉàtàqÉùÉà{Éà
~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
3) +yÉÚùÒ Ê´ÉNÉlÉ{ÉÉ £Éà©ÉÇ ùt¥ÉÉlÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+ɴɶÉà.
4) ~Éà<W {ÉÅ. 10 ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É ¾ùÒ£É> +ÅNÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW Ê{É«É©ÉÉà qùàH »~ÉyÉÇH{Éà ¥ÉÅyÉ{ÉHlÉÉÇ ù¾à¶Éà.
´ÉÉ漃 ÇH »{É à¾»É Å©É à±É{É-ùÊ´É´ÉÉù, lÉÉ. 15-12-2013
¾ùÒ£É> lÉoÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ
+ùY ~ÉmÉH
©ÉÉ{É{ÉÒ«É »ÉàJà
÷ùÒ,
¾ÖÅ
+É~ÉiÉÉ ©É¾É©ÉÅe³ wÉùÉ +É«ÉÉà
YlÉ ¾ùÒ£É> / »ÉÉÅ
»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÒ ¾ùÒ£É>©ÉÉÅ
§ÉÉNÉ ±Éà´ÉÉ +ùY HùÖÅ
UÖÅ. lÉÉà ©ÉÉùÖÅ {ÉÉ©É {ÉÉáyÉ´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
B©Éù
yÉÉùà
»oɳ
»~ÉyÉÇ
H {ÉÖÅ {ÉÉ©É
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à ¾ùÒ£É<
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à ¾ùÒ£É<
{É.Å
ʴɺɫÉ
OÉÖ~É {ÉÅ.
1
2
3
4
Éùà
1
2
{É»ÉÇ
ùÒ, WÖÊ{É.,Ê»ÉÊ{É.HàY,
yÉÉà. 1 oÉÒ 3
yÉÉà. 4 oÉÒ 6
yÉÉà. 7 oÉÒ 9
¢HlÉ WY»É ©ÉÉ÷à
J©ÉÉÅH ùÒ©ÉÉHÇ
»É¾Ò
ʴɺɫÉ
§ÉÉNÉ ±Éà{ÉÉù{ÉÒ / ´ÉɱÉÒ{ÉÒ »É¾Ò
Form No.
Received on
Collection Center
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ
{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥Éà
HÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà
~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¢HlÉ +É«ÉÉàWHÉà ©ÉÉ÷à
29