Page 4 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

C/o.
¸ÉÒ Wà. eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ, ¸ÉÒ{ÉÉoÉq¶ÉÇ{É, 3 Wà ©Éɳà, NÉÉà±e{É ÷Éà¥ÉàHÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ,
+à»É. ´ÉÒ. ùÉàe, ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (´Éà.), ©ÉÖÅ¥É>-400 056.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³, ©ÉÖÅ¥É>.
SHREE GUJARATI KANSARA MAHAMANDAL-MUMBAI
C/o.
SHREE J. D. LALANI
, Shree Nath Darshan, 3rd Floor, Near Golden Tobacco,
S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056.
lÉÉ. 10-11-2013
+ÉqùiÉÒ«É [ÉÉÊlÉ¥ÉÅyÉÖ,
»É¾ºÉÇ
WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ
Hà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É>
{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ lÉà©É W yÉÉùÉyÉÉàùiÉ {ÉÒ H±É©É
{ÉÅ¥Éù 6 (1), 7 lÉà©ÉW 8 +{´É«Éà
+É~ÉiÉÉÅ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ, »{ÉྻÉÅ©Éà±É{É lÉà©ÉW Ê¡ÉlÉÒ §ÉÉàW{É »ÉÉoÉà
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
’’
+ÅlÉNÉÇlÉ
+Éc©ÉÉà [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùŧÉ
{ÉÖÅ
+É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É »É§«É HÖ÷ÖÅ¥ÉÉà {Éà A~ÉùÉàGlÉ »É©ÉÉùŧÉ
+ÅlÉNÉÇlÉ 67 ©ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ-»{ÉྻÉÅ©Éà±É{É +{Éà Ê¡ÉlÉÒ §ÉÉàW{É©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É oÉ´ÉÉ §ÉɴɧɫÉÖÈ
+É©ÉÅmÉiÉ Uà.
»É§ÉÉ-»É ©Éà±É{É
©ÉÖÅ¥É> - 400057.
LÉÉ»É {ÉÉàáyÉ :
\
¾Éè±É{ÉÒ »É©É«É ©É«ÉÉÇqÉ ¡É©ÉÉiÉà »ÉÉÅWà
7.00 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇJ©É +É÷Éà~ÉÒ
±Éà´ÉÉà £ùY«ÉÉlÉ Uà.
\
±ÉÉAe »~ÉÒHù{ÉÉà
+´ÉÉW LÉÚ¥ÉW ©É«ÉÉÇÊqlÉ ùÉLÉ´ÉÉà
+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ.
\
¾Éà±É{ÉÉ »oɳà ~ɾÉáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ʴɱÉà~ÉɱÉÉÇ (>) ùà±´Éà »÷à¶É{ÉoÉÒ SÉɱÉlÉÉÅ 15 Ê©É. ©ÉÉÅ
~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÉ«É +oÉ´ÉÉ +Éà÷Éà ÊùKÉÉ wÉùÉ ©ÉÒ{ÉÒ©É©É §ÉÉeÖÅ °É. 15/- ©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÒ
¶ÉHÉ«É Uà.
Êq´É»É lÉoÉÉ lÉÉùÒLÉ
ùÊ´É´ÉÉù - lÉÉ. 15-12-2013
»É©É«É
»É´ÉÉùà
9.30 H±ÉÉHà
©ÉÖL«É +ÊlÉoÉÒ
(SÉÒ£ NÉà»÷)
¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> Hà. eà±ÉÉ´ÉÉ³É (ùÉWHÉà÷)
©
»oɳ
NÉÉà©ÉÉÅlÉH »Éà´ÉÉ »ÉÅPÉ ¾Éà±É ©ÉɱÉÊ´É«ÉÉ ùÉàe{ÉÉ Uàeà, ʴɱÉà~ÉɱÉâ (>»÷),
+Éc©ÉÉà - [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùŧÉ
»{ÉྻÉÅ©Éà±É{É Ê¡ÉlÉÒ§ÉÉàW{É lÉà©ÉW ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É
»É§ÉÉ{ÉÒ {ÉÉà÷Ò»É
2
»É©ÉÉùŧÉ{ÉÒ HÉ«ÉÇ»ÉÚSÉÒ :
»É©ÉÉùŧÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É mÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ (»Éà¶É{É©ÉÉÅ) ʴɧÉÉYlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà.