Page 5 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

»É´ÉÉùà 11.30 oÉÒ 11.40 H±ÉÉH
»É´ÉÉùà 9.30 oÉÒ 1.30 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ
1. 9.30 oÉÒ 10.45
ùY»÷àĶÉ{É, [ÉÉÊlÉW{ÉÉà{ÉÖÅ »{Éà¾Ê©É±É{É lÉoÉÉ SÉÉ - HÉà£Ò, £Éà÷Éà lÉoÉÉ H±ÉÉ ¡Éq¶ÉÇ{É
2. 10.00oÉÒ 10.45
u
{É»ÉÇùÒoÉÒ yÉÉàùiÉ 9 »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ ¾ùÒ£É> (~Éà<W {ÉÅ. 10 ©ÉÖW¥É)
u
¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ÷à ¾ùÒ£É> (~Éà<W {ÉÅ. ©ÉÖW¥É)
3. 1
1
.
00
oÉÒ 1
1
.
25
u
¸ÉuÉÅW±ÉÒ - qà¶É qà¶ÉÉ´Éù©ÉÉÅ ¸ÉÒ cÉHÉàùY{Éà ¶ÉùiÉ ~ÉÉ©Éà±ÉÉ {ÉÉ©ÉÒ-+{ÉÉ©ÉÒ
[ÉÉlÉÒW{ÉÉàà ©ÉÉ÷à ¥Éà Ê©É{ÉÒ÷{ÉÖÅ ©ÉÉä{É
u
Êq~É ¡ÉÉNÉ÷«É
u
NÉiÉà¶É ´ÉÅq{ÉÉ
u
{ÉÚlÉ{É ´ÉºÉÇ{ÉÒ ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ +{Éà »ÉÅqà¶É
u
»´ÉÉNÉlÉ NÉÒlÉ
u
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ ¡É´ÉSÉ{É
u
10
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ
3
{É´ÉqÅ~ÉÊlÉ{ÉÖÅ »É{©ÉÉ{É
ʩɾÒù §ÉùlɧÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ - »É©ÉÞÎyyÉ Ê©É¾Òù HÅ»ÉÉùÉ
~ÉÖÊ{ÉlÉ §ÉùlɧÉÉ> NÉÉàùÊe«ÉÉ - yÉÉùÉ ~ÉÖÊ{ÉlÉ NÉÉàùÊe«ÉÉ
§ÉÉ´ÉÒ{É ¾ùҶɧÉÉ> ¥ÉÖSÉ
- {ÉÒ¶ÉÉ §ÉÉ´ÉÒ{É ¥ÉÖSÉ
¡ÉoÉ©É »É§ÉÉ »É©ÉÉ~lÉ
¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH £ÉA{eà¶É +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉºÉÇ 2012-13©ÉÉÅ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ «ÉÉqÒ.
»Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É +{Éà {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ »É{©ÉÉ{É ©Éà³´É{ÉÉù »É§«ÉÉà+à »÷àW A~Éù 11 ´ÉÉN«Éà ¾ÉWù ù¾à´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
»{ÉÉlÉH
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. U¥ÉұɧÉÉ> ¥ÉÒ. NÉÉàùÊLÉ«ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : »É©ÉÒKÉÉ ÊH¶ÉÉàù qÅNÉÒ (¥ÉÒ.HÉà©É)
69.58
%
+àSÉ. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. NÉÉà~ÉɳY§ÉÉ> {ÉÉoÉɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ{ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ©ÉÒlÉ ùÉWà{r HÉÅiÉHÒ«ÉÉ
76.83
%
+à»É. +à»É. »ÉÒ.
qÉlÉÉ : NÉÉä. ´ÉÉ. qÉ©ÉÉàqù§ÉÉ> Wà. HÅ»ÉÉùÉ {ÉÉ »©ÉiÉÉÇoÉà
Ê´ÉvÉoÉÔ : ¾ºÉÇ W«Éà¶É HÅ»ÉÉùÉ (yÉÉàùiÉ - 10)
94.91
%
»Éù»´ÉlÉÒ »É{©ÉÉ{É
©ÉÖÅ¥É> [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà lÉà©ÉW [ÉÉÊlÉW{ÉÉà rÉùÉ ¡É»lÉÖlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà.
Ê¡ÉlÉÒ§ÉÉàW{É ¥É~ÉÉàùà 1.30 oÉÒ 2.45 H±ÉÉHà
¥É~ÉÉàù{ÉÉ 1.30 H±ÉÉHà ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ +É«ÉÉàYlÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ ¡ÉÒÊlÉ-§ÉÉàW{É©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É oÉ´ÉÉ §ÉɴɧɫÉÖÈ
+É©ÉÅmÉiÉ Uà.
»É´ÉÉùà 11.45 oÉÒ ¥É~ÉÉàùà 1.30 H±ÉÉH
»ÉÉÅ»HÞÊlÉH HÉ«ÉÇJ©É