Page 7 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

ÊrlÉÒ«É »É§ÉÉ
(¥É~ÉÉàùà 3.00 oÉÒ »ÉÉÅW{ÉÉ 6.00 H±ÉÉH)
+Éc©ÉÉà [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É »É©ÉÉùŧÉ
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³ Ê{ÉÊ©ÉÇlÉ +{Éà »ÉÅSÉÉʱÉlÉ
¸ÉÒ©ÉÊlÉ q©É«ÉÅÊlÉ lÉoÉÉ WNÉ©ÉÉà¾{É eÒ. ±ÉɱÉÉiÉÒ [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É
+É ´ÉºÉâ [ÉÉÊlÉ »Éà´ÉÉ{ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ
+©ÉÚ±«É £É³ÉÅ oÉHÒ +ÉY´É{É lÉ{É-©É{É-yÉ{ÉoÉÒ [ÉÉÊlÉ »Éà´ÉÉ HùÒ Uà. lÉà´ÉÉÅ ¥Éà ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{Éà
+à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà. +É ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà ""[ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ'' ¸ÉàÊiÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉʴɺ÷ oÉÉ«É Uà.
1) NÉÉä.´ÉÉ. H{ÉÖ§ÉÉ> ¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ - ©ÉÖÅ¥É> (©ÉùiÉÉànÉù)
2) ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ - ´ÉeÉàqùÉ
+É A~ÉùÉÅlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÚ]-¥ÉÖ], »ÉLÉlÉ ©É¾à{ÉlÉ, +àHÉOÉlÉÉ +{Éà y«Éà«É {Éà ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ +q©«É >SUÉ oÉHÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ KÉàmÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊ»ÉÊyyÉ
~ÉÉ©ÉÒ HÅ»ÉÉùÉ [ÉÉÊlÉ lÉà©É{ÉÉ oÉHÒ [ÉÉÊlÉ NÉÉäù´É ±É> ¶ÉHà lÉà´ÉÒ ¥Éà ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà [ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É £ÉA{eà¶É{É +ÅlÉNÉÇlÉ ""[ÉÉÊlÉ NÉÉäù´É''
¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ »É©ÉÉʴɺ÷ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà±É Uà.
1) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlÉ±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ¶Éàc (+©ÉqÉ´ÉÉq) lɥɱÉÉ ´ÉÉq{É©ÉÉÅ ¡ÉÊ»ÉÎyyÉ ~ÉÉ©Éà±É Uà.
2) ¸ÉÒ ÊqʱÉ~É ©ÉÚ³Y§ÉÉ> HÉNÉeÉ (©ÉÖÅ¥É>) £Éà÷ÉàOÉÉ£Ò KÉàmÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊ»ÉÎyyÉ ~ÉÉ©Éà±É Uà.
[ÉÉÊlÉ §ÉÚºÉiÉ ¸ÉàiÉÒ
1) NÉÉä.´ÉÉ. H{ÉÖ§ÉÉ> ¾ùY´É{ÉqÉ»É HÅ»ÉÉùÉ - ©ÉÖÅ¥É> :-
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³{ÉÉÅ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÉà ¾ÉàtÉà
»É£³lÉÉ~ÉÚ´ÉÇH »ÉŧÉɳ{ÉÉù +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©É«É qùÊ©É«ÉÉ{É ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyɻɧÉù «ÉÉàW{ÉÉÅ oÉHÒ ©É¾É©ÉÅe³ ©ÉÉ÷à lÉà+Éà
+àH «ÉÉqNÉÉù ¡É©ÉÖLÉ ù¾Ò
SÉÖG«ÉÉ Uà. ©É¾É©ÉÅe³{ÉÒ £Åe ùà>YÅNÉ HÊ©ÉÊ÷©ÉÉÅ OÉÖ~É ±ÉÒeù lÉùÒHà »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Éà
£É³Éà
+àHcÉà
Hù{ÉÉù lÉà+Éà ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{Éà
ùÂÉ ¾lÉÉÅ. ©Éà{ÉàYÅNÉ HÊ©ÉÊ÷
lÉà©ÉW ~Éù©Éà{É{÷ ¥ÉÉàeÇ
+Éè£ ÷Ä»÷©ÉÉÅ
÷Ä»÷Ò lÉùÒHà{ÉÖÅ lÉà©É{ÉÖÅ «ÉÉàNÉqÉ{É «ÉÉq ù¾à¶Éà. ©É¾É©ÉÅe³à
+àH HÉ¥Éà±É »É§«É +{Éà
÷Ä»÷Ò NÉÖ©ÉÉ´Éà±É Uà. lÉà©É{ÉÉÅ
HÉ«ÉÉâ{Éà
¸ÉyyÉÉÅW±ÉÒ °~Éà ©É¾É©ÉÅe³à lÉà©É{ÉÖÅ ©ÉùiÉÉànÉù »É{©ÉÉ{É HùÒ +à´ÉÉèeÇ ¡ÉqÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ H«ÉÖÈ
Uà. NÉÅ.»´É. +°iÉÉ¥Éà{É H{ÉÖ§ÉÉ> HÅ»ÉÉùÉ ©ÉùiÉÉànÉù +à´ÉÉèeÇ
»´ÉÒHÉù¶Éà.
2) ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É ¶ÉÉÅÊlɱÉÉ±É HÅ»ÉÉùÉ - ´ÉeÉàqùÉ :
´«É´É»ÉÉ«Éà ©ÉàHà{ÉÒH±É +à{Y{ÉÒ«ÉùÓNÉ eÒOÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉÅ
+ÉW{ÉÉÅ
+É~ÉiÉÉÅ
©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´É +{Éà
+à´ÉÉèeÔ ¸ÉÒ ´É»ÉÅlɱÉÉ±É ´ÉeÉàqùÉ©ÉÉÅ »oÉÉ«ÉÒ oÉ«Éà±É Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ >{e»÷ÄÒ«É±É £àúÉÒHà¶É{É £àG÷ùÒ +ÅlÉNÉÇlÉ WÖqÒ WÖqÒ ~ÉÉÅSÉ
HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÉà ¥É¾Éà³Éà ´«ÉÉ~ÉÉù Ê´É»lÉÉù yÉùÉ´Éà
Uà. ¸ÉÒ »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW (NÉÖWùÉlÉ){ÉÉÅ §ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉ lÉùÒHà{ÉÉà ¾ÉàtÉà »É£±ÉlÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH
»ÉŧÉɲ«ÉÉàà
Uà. lÉà+Éà+à ¶ÉäKÉÊiÉH KÉàmÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à
+{Éà
+ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW{ÉÉÅ ±ÉɧÉÉoÉâ
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ
ʾùÉ¥Éà{É HÅ»ÉÉùÉ SÉàùÒ÷à¥É±É ÷Ä»÷ +ÅlÉNÉÇlÉ ´ÉeÉàqùÉ©ÉÉÅ
¥ÉÉàÊeÈNÉ »oÉÉ~Éà±É Uà.
¸ÉÒ ]ɱÉÉ´ÉÉe NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ Ê´ÉvÉàlÉàWH »ÉÅ»oÉÉ »ÉÉoÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà »ÉÉÅH³Ò °. 50 ±ÉÉLÉ Wà÷±ÉÖÅ ©ÉÉlÉ¥Éù ùH©É{ÉÖÅ §ÉÅeÉà³ +àHcÖÅ Hùà±É Uà. ¾É±É©ÉÉÅ ¸ÉÒ »É©É»lÉ HÅ»ÉÉùÉ »É©ÉÉW (NÉÖWùÉlÉ)©ÉÉÅ
+àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É »É§«É~Éq ¶ÉÉà§ÉÉ´Éà
Uà.
[ÉÉÊlÉ NÉÉäù´É ¸ÉàiÉÒ
3) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlÉ±É SÉàlÉ{ɧÉÉ> ¶Éàc - +©ÉqÉ´ÉÉq :
©ÉÚ³ W»ÉqiÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ, ¾É±É©ÉÉÅ
+©ÉqÉ´ÉÉq λoÉlÉ ¸ÉÒ ¥ÉɱÉHÞºiÉ ¾Êù±ÉɱÉ
HÉNÉeÉ (¶Éàc) HÖ÷Ö¥É{ÉÉÅ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾àlɱɥÉà{É +àH Ê{É~ÉÚiÉ lɥɱÉÉ´ÉÉqH Uà »ÉÅNÉÒlÉ©ÉÉÅ
CÅeÉà ù»É yÉùÉ´Éà
Uà. lɥɱÉÉ ´ÉÉqH lÉùÒHà »mÉÒ
Ê{ɺiÉÉÅlÉÉà W´É±±ÉàW Xà´ÉÉ ©É³à Uà. +àHW »É©É«Éà
+àH H±ÉÉH ~ÉÅqù Ê©ÉÊ{É÷ »ÉÖyÉÒ »ÉlÉlÉ mÉiÉ»ÉÉà ~ÉÅqù lɥɱÉÉ ´ÉÉqHÉà©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ +àHW »mÉÒ
lɥɱÉÉ´ÉÉqH lÉùÒHà lÉà©ÉiÉà
NÉÒ{ÉÒ»É ¥ÉÖH ´É±eÇ
ùàHÉàeÇ
©ÉÉÅ ¡ÉÊ»ÉÎyyÉ ©Éà³´ÉÒ Uà.
±ÉÒ©ÉHÉ ¥ÉÖG»É +Éè£ ùàHÉàeÇ]
{ÉÉÅ ´É±eÇ
ùàHÉàeÇ
2012©ÉÉÅ lÉà©É{Éà
»oÉÉ{É ©É²«ÉÖÅ
Uà. lÉà©ÉW
´É±eÇ
+à©Éà]ÓNÉ ùàHÉàeÇ]
©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà »oÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÖÈ
Uà,
ùY»÷ÄÒ +Éè£+ÉàÊ£»ÉÒ«É±É ´É±eÇ
ùàHÉàeÇ]
©ÉÉÅ ©ÉÉà»÷ ~ÉÒ~ɱÉ
¾à{e eÄ©ÉÓNÉ©ÉÉÅ ùàHÉàeÇ ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ H«ÉÉâ
Uà.
>{eÒ«ÉÉ ¥ÉÖH +Éè£ ùàHÉàeÇ
{ÉÖÅ »ÉÊ÷Ç£ÒHà÷ ©Éà³´ÉÒ {ÉÉ©É{ÉÉÅ ©Éà³´Éà±É Uà. +ÉùÒlÉà PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ùàHÉàeÇ
©Éà³´ÉÒ +~ÉÚ´ÉÇ Ê»ÉÎyyÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà±É Uà.
[ÉÉÊlÉ ¡ÉÊlɧÉÉ
5