Page 9 - Shri Gujarati Kansara Mahamandal Mumbai - 67th VARSHIK AHEVAL

Basic HTML Version

7
lÉÞÊlÉ«É »É§ÉÉ
»É©É«É »ÉÉÅWà 6.00 oÉÒ 7.00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ.
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©Éeų-©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{Éà ±ÉNÉlÉÉÅ
W°ùÒ HÉ©ÉHÉXà
»ÉÉyÉÉùiÉ HÉ©ÉHÉW
{ÉÉáyÉ : »ÉÉyÉÉùiÉ HÉ©ÉHÉW{ÉÒ {ÉÒSÉà
q¶ÉÉÇ´Éà±É H±É©É {ÉÅ 1 +{Éà 3 ¥ÉÉ¥ÉlÉ WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ
Hà lÉÉ. 20-10-13 ùÉàW
{É´ÉùÉmÉÒ Al»É´É{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà ©É³à±É »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ©ÉÉÅ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ {ÉÉiÉÉÊH«É ´ÉºÉÇ 2012-13{ÉÉ
´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà ©ÉÅWÖù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ. Wà +ÉW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ »É©ÉKÉ
¥É¾É±ÉÒ ©ÉÉ÷à
ùWÖ
Hùà±É Uà.
1) +É »ÉÉoÉà ùWÚ Hùà±É, NÉlÉ ´ÉºÉÇ lÉÉ. 30-12-2012 {ÉÉ ùÉàW{ÉÒ ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ {ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷ûÉ, SÉÒ£ +àH]ÒG«ÉÖ÷Ò´É
÷Ä»÷Ò¸ÉÒ {É à
+¾´à
ÉɱÉ, ©É{à
ÉYà
É ÷»Ä
÷Ò¸ÉÒ{ÉÉ à
+¾´à
ÉɱÉ, ¡É©ÉLÖ
ɸÉÒ{ÉÉ à
+¾´à
ÉÉ±É lÉ©à
ÉW ¥ÉyÅ
ÉÉùiÉ +{É à
PÉÉùÉyÉÉùà
iÉ{ÉÒ H±É©É {É.Å
16 {ÉÒ
ʾ»ÉÉ¥ÉÉ{à
É à
±ÉNÉlÉÒ XàNÉ´ÉÉ< +ÅlÉNÉÇlÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ
2012-13 {ÉÉ +ÉàÊe÷ oÉ«Éà±ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥ÉÉà ~É»ÉÉù HùÒ «ÉÉàN«É cùÉ´É ©ÉÅWÚù Hù´ÉÉ
¥ÉÉ¥ÉlÉ. (cùÉ´É {ÉÅ. 1 +{Éà
2)
2) {ÉÉÅiÉÉHÒ«É ´ÉºÉÇ
2013-14 {ÉÉ ´ÉºÉÇ ©ÉÉ÷à
+ÉàeÒ÷ù{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH lÉoÉÉ ©É¾à{ÉlÉÉiÉÖÅ {ÉIÒ HùÒ ©ÉÅWÚù Hù´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ. (cùÉ´É {ÉÅ. 3)
3) ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ©ÉÅe³{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É lÉà©ÉW ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³{ÉÉ
yÉÉùÉyÉÉàùiÉ{ÉÒ H±É©É {ÉÅ. 11 +ÅlÉNÉÇlÉ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ´ÉºÉÇ
2012-13 {ÉÉ ´ÉÉʺÉÇH ʾ»ÉÉ¥ÉÉà{Éà ¥É¾É±ÉÒ +É~É´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ. (cùÉ´É {ÉÅ. 4)
4) +{«É W°ùÒ cùÉ´ÉÉà
(cùÉ´É {ÉÅ. 5)
5) ¾ùÒ£É>{ÉÉ >{ÉÉ©ÉÉà.
6) ±¾ÉiÉÒ Ê´ÉlÉùiÉ.
7) +ɧÉÉùÊ´ÉÊyÉ lÉoÉÉ ùɺ÷ÄNÉÒlÉ »ÉÉoÉà ´ÉÉʺÉÇH »ÉÉ©ÉÉ{«É »É§ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚiÉÉǾÖÊlÉ.
8)
¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©Éʾ±ÉÉ ¡ÉNÉÊlÉ ©ÉÅe³ - ©ÉÖÅ¥É> wÉùÉ +É«ÉÉàÊWlÉ ¾³´ÉÖÅ
§ÉÉàW{É ±Éà´ÉÉ »É´Éàâ{Éà
+É©ÉÅmÉiÉ Uà.
©ÉÖÅ¥É>
lÉÉ.
10
-11-2013
ʱÉ. ¸ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ HÅ»ÉÉùÉ ©É¾É©ÉÅe³-©ÉÖÅ¥É> ´ÉlÉÒ
¸ÉÒ Êq±ÉÒ~É Wà. ©ÉÉ´ÉÉiÉÒ
¡É©ÉÖLÉ
¸ÉÒ NÉÉäùÉÅNÉ +à©É. NÉÉàùÊe«ÉÉ
»ÉàJà÷ùÒ